Αποτίμηση των τεχνικών μείωσης της δυναμικής ισχύος σε κρυφές μνήμες στο περιβάλλον Unisim

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Αποτίμηση των τεχνικών μείωσης της δυναμικής ισχύος σε κρυφές μνήμες στο περιβάλλον Unisim

Γάκη, Μαρία

Σερπάνος, Δημήτριος
Καξίρας, Στέφανος

Memories are the main concern in low power and high speed architecture. In a Soc (System on chip) processor memories most of the time limit the speed and become the main part of power consumption. Various techniques have been proposed for power reduction in cache memories. In this thesis are presented different power reduction techniques by reducing parallel switching activity. These techniques were developped in the cache memory of Cellsim emulator, based on the logic of Unisim emulator, while all power results were extracted with the Cacti tool. The application of the specified techniques brought serious reductions in power consumption of cache memory for all the benchmarks that were used.
Οι μνήμες αποτελούν την κύρια ανησυχία σε αρχιτεκτονικές χαμηλής κατανάλωσης και υψηλών ταχυτήτων. Σε έναν επεξεργαστή SOC (System on chip)περιορίζουν τις περισσότερες φορές την ταχύτητα και αποτελούν το κύριο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας.Διάφορες τεχνικές έχουν προταθεί για τη μείωση της ισχύος σε κρυφές μνήμες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τεχνικές μείωσης της δυναμικής ισχύος με μείωση της παράλληλης διακοπτικής δραστηριότητας. Οι τεχνικές αυτές αναπτύχθηκαν στη κρυφή μνήμη του Cellsim εξομοιωτή, βασισμένο στη λογική του Unisim εξομοιωτή, ενώ όλα τα ενεργειακά αποτελέσματα εξήχθησαν με το εργαλείο Cacti. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών επέφερε σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση της δυναμικής ισχύος της κρυφής μνήμης για όλα τα μετροπρογράμματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Κρυφές μνήμες
Cache memories
005.435
Unisim

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008-10-11
2009-02-09T09:43:34Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.