Επιχειρηματικά μοντέλα αξιoποίησης δικτυακών υποδομών : η περίπτωση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2005 (EL)
Business plans for exploitation network infrastructures : the case of region of Western Greece
Επιχειρηματικά μοντέλα αξιoποίησης δικτυακών υποδομών : η περίπτωση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τσιλιμαντός, Αλκαίος

Tsilimandos, Alkaios
Γαροφαλάκης, Ιωάννης
Βαρβαρίγος, Εμμανουήλ
Μπούρας, Xρήστος

Η σπουδαιότητα των ευρυζωνικών υποδομών διεθνώς επιβεβαιώνεται από τη δραστηριοποίηση διαφόρων προηγμένων χωρών, µε τρόπο τέτοιο ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές. Στόχος είναι οι υποδομές αυτές να υιοθετηθούν µε τρόπο επικουρικό στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αντιμετώπιση τυχόν «τεχνολογικών αποκλεισμών» των πολιτών. Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων έχει υιοθετηθεί από την κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για την υλοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και βάσει των σχεδίων δράσης e-Europe 2002, e-Europe 2005 και i2010 η ευρυζωνική πρόσβαση έχει τεθεί ως σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Ιούλιο του 2003 ένα νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τέθηκε σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα µας µε το Νόμο περί τηλεπικοινωνιών του 2000 και το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου της τωρινής κυβέρνησης, φιλοδοξεί να καλύψει τα υπάρχοντα νομικά κενά και να εγκαταστήσει ένα νομικό καθεστώς που θα παρέχει ασφάλεια για τους δυνητικούς επενδυτές. Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», μέσω του οποίου, η χώρα µας φιλοδοξεί να αναπτύξει τις τοπικές δικτυακές υποδομές και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στα πλαίσια που ορίζονται από όλα τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των υποδομών που θα εγκατασταθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ως οδηγός χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα εμπειρία από διάφορες επιχειρηματικές προσπάθειες, όπως το Stokab Business Concept και οι περιπτώσεις των πόλεων Sollentuna και Hudiksvall στη Σουηδία, το UTOPIA - Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency στην πολιτεία Utah των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ιρλανδικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης MANs και το σχέδιο της πόλης της Philadelphia για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Wireless Internet Hotspot. Συνοπτικά, το σχήμα που προκρίθηκε είναι η δημιουργία μιας μητρικής εταιρείας, η οποία θα έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών στα όρια ευθύνης της και ουσιαστικά θα είναι ο διαχειριστής μιας ουδέτερης ευρυζωνικής υποδομής. Σε κάθε νομό θα πρέπει να υπάρχει από μια θυγατρική ή παρακλάδι αυτής της εταιρείας και η οποία ουσιαστικά θα παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στην εταιρεία και τις τοπικές κοινωνίες σε θέματα διαβούλευσης, προώθησης των σχεδίων, καταγραφών των αναγκών και των προτάσεων σε επίπεδο Νομού. Στόχος της εταιρείας θα είναι η κατασκευή αυτόνομων δικτύων παθητικού εξοπλισμού σε επίπεδο Νομών, τα οποία όμως θα υπάγονται σε ένα γενικότερο δικτυακό σχεδιασμό σε επίπεδο περιφέρειας. Το δίκτυο αυτό αναμένεται να προσελκύσει τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι οποίοι θα μπορούν έναντι μίσθωσης να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις τοπικές κοινωνίες και να καλύπτει τις ανάγκες που οι προαναφερθείσες έρευνες κατέδειξαν.
The importance of broadband infrastructures is internationally confirmed by the activation of various advanced countries, to the direction of developing the suitable infrastructures. Their main objective is that these infrastructures can be implemented in a way complementary to the growth of the local economies and to the confrontation of by any chance “technological exclusions” of citizens. The development of broadband networks has become a common European policy in order to actually implement a European Information Society. Furthermore, the Action Plans e-Europe 2002, e-Europe 2005 and i2010 have placed broadband access as an important priority of the European Union. Since July 2003, a new regulatory framework, which regulates the electronic services of telecommunications and networks, was placed in application in the European Union. In Greece, all legal matters in this section where resolved under the law about telecommunications, but the new government brought to consultation a new law which aspires to cover all existing legal voids and to install a legal regime that will provide safety for the potential investors. Moreover, there is in progress the Operational Plan "Information Society", via which, Greece is expected to develop local network infrastructures and advanced services in benefit of the citizens. This thesis’ target was the development of a business model for the exploitation of the infrastructures that will be installed in the Region of Western Greece. Our guide was the existing experience from various business efforts, as the Stokab Business Concept and the cases of cities Sollentuna and Hudiksvall in Sweden, the UTOPIA – Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency in the state Utah of United States, the Irish initiatives to develop MANs and the plan of the city of Philadelphia for the implementation of Wireless Internet Hotspots. Concisely, the plan that qualified is the creation of a company, which will have the total responsibility for the development and implementation of broadband infrastructures within her jurisdiction (The region of Western Greece) and will be the administrator of an operator-neutral broadband infrastructure. In each prefecture a subsidiary company must be created which will substantially play the role of the intermediate between the company and the local societies on issues of consultation, promotion of plans, recordings of needs and making proposals. The objective of the company will be the manufacture of autonomous networks of dark fiber in level of Prefectures, which however will depend in a more general network planning in the level of region. This network is expected to attract telecommunication provides, that are expected to rent part of the infrastructure in order to provide their services to the local societies and to cover the needs in electronic services.

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Επιχειρηματικά Σχέδια
Broadband
Business Plans on Broadband
Ευρυζωνικότητα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
004.67
Region of Western Greece

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2005-07-19
2007-05-16T08:29:20Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.