Υπολογισμός ποιότητας υπηρεσίας σε εφαρμογές ψηφιακής τηλεόρασης μέσω διαφορετικών τεχνολογιών πρόσβασης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Υπολογισμός ποιότητας υπηρεσίας σε εφαρμογές ψηφιακής τηλεόρασης μέσω διαφορετικών τεχνολογιών πρόσβασης

Λουκά, Αλέξης

Στυλιανάκης, Βασίλης
Κουκκιάς, Μιχάλης
Louka, Alexis

Η διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου μέτρησης των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσίας ενός βίντεο IPTV. Αναφέρονται επιγραμματικά όλες οι υπάρχουσες τεχνολογίες παράδοσης ψηφιακής τηλεόρασης και αναλύονται όλες οι τεχνολογίες και η αρχιτεκτονική της IPTV. Επίσης υπάρχει περιγραφή και ανάλυση όλων των μηχανισμών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επίδραση των παραμέτρων (απώλεια πακέτων, καθυστέρηση, jitter, εύρος ζώνης) στην ποιότητα υπηρεσίας της IPTV. Τέλος υπάρχει σύγκριση της IPTV με όλες τις υπόλοιπες μεθόδους παράδοσης ψηφιακής τηλεόρασης καθώς και με το Internet TV.
The aim of this paper is to create a model that measures the parameters of quality of service in IPTV. All the existing technologies that we use today for the delivery of digital television are succinctly reported and analyzed as well as the technologies and architecture of IPTV. There is also the description and analysis of all the mechanisms that the providers should use to decrease as much as possible the effect of the above parameters (packet loss, delay, jitter, bandwith) in the quality of service of IPTV. Finally there is a comparison of IPTV with all the technologies that we use for the delivery of digital television as well as with the Internet TV.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

621.388
Τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου ίντερνετ
IPTV
Ψηφιακή τηλεόραση
Digital tv

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-04-13T06:47:10Z
2008-10-07


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.