Έλεγχος και συγχρονισμός σε δίκτυο διασπαρμένων συστημάτων παραγωγής ισχύος

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Έλεγχος και συγχρονισμός σε δίκτυο διασπαρμένων συστημάτων παραγωγής ισχύος

Παπακυριαζής, Φρίξος

Γιαννακόπουλος, Γαβριήλ
Boβός, Νικόλαος
Papakyriazis, Frixos

The aim of this master thesis , is the presentation and analysis of the control strategies which are implemented on the distributed power generation systems(grid connection. Moreover, grid synchronization methods of DPGS are presented and evaluated. Control strategies when running on grid faults are also presented.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την παράθεση και ανάλυση των μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν τον έλεγχο και συγχρονισμό σε δίκτυο των Διασπαρμένων Συστημάτων Παραγωγής Ισχύος (Δ.Σ.Π.Ι.). Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη Διασπαρμένη Παραγωγή (Δ.Π.) και στα Δ.Σ.Π.Ι. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά των στρατηγικών ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο των Δ.Σ.Π.Ι. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό των Δ.Σ.Π.Ι. με το δίκτυο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, όμοια με προηγούμενα, έγινε προσπάθεια για παρουσίαση των στρατηγικών ελέγχου των Δ.Σ.Π.Ι. σε περίπτωση που έχουμε εσφαλμένο δίκτυο.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Διασπαρμένα συστήματα παραγωγής ισχύος
Grid-inverter synchronization
621.31
Distributed power generation systems
Συγχρονισμός αντιστροφέα-δικτύου
Control strategies
Στρατηγικές ελέγχου

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-26
2009-05-05T11:06:44Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.