Θερμική ανάλυση ασύγχρονου κινητήρα στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Θερμική ανάλυση ασύγχρονου κινητήρα στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Στέλλας, Δημήτριος

Stellas, Dimitrios
Σαφάκας, Αθανάσιος
Καππάτου, Τζόγια

Thermal analysis of electrical machines is as important as electromagnetic analysis, since the machine heating actually determines the nominal power of the machine. Accurate thermal modelling is necessary in order to achieve high performance, proper design, cost optimization and selection of the most suitable materials and cooling method. The goal of this project is the study of power losses and the calculation of the produced heat and temperature distribution inside an induction motor, which operates at steady state, using the finite element method.
Στις ηλεκτρικές μηχανές η θερμική ανάλυση είναι εξίσου σημαντική με την ηλεκτρομαγνητική ανάλυση, διότι η θέρμανση μίας μηχανής είναι αυτή που τελικά οριοθετεί την ονομαστική ισχύ της. Ακριβής θερμική μοντελοποίηση της μηχανής απαιτείται για την επίτευξη υψηλής απόδοσης, την ορθή σχεδίαση, την επιλογή των υλικών και του τρόπου ψύξης και τη βελτιστοποίηση κόστους. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των απωλειών, ο υπολογισμός της παραγόμενης θερμότητας και η εύρεση της κατανομής θερμοκρασίας στο εσωτερικό ενός ασύγχρονου κινητήρα στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας του με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Θερμική ανάλυση
Finite elements
Induction motors
Ασύγχρονοι κινητήρες
Thermal analysis
Πεπερασμένα στοιχεία

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-02-11
2009-05-25T15:38:55Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.