Θεωρητική μελέτη του ενεργού μέσου ενός excimer laser

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Θεωρητική μελέτη του ενεργού μέσου ενός excimer laser

Αρβανίτης, Γεράσιμος

Ρούδας, Ιωάννης
Σπύρου, Νικόλαος
Arvanitis, Gerasimos

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια, καθένα από τα οποία περιγράφεται παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο , που ονομάζεται "Θεωρία του laser", περιγράφονται οι γενικές αρχές λειτουργίας του laser. Επιπλέον αναφέρονται τα κύρια μέρη του καθώς και οι τρόποι δημιουργίας του φαινομένου laser. Ενώ τέλος γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της δέσμης laser. Στο δεύτερο κεφάλαιο, "Θεωρία του πλάσματος", γίνεται λόγος για τον τρόπο δημιουργίας του πλάσματος, τις εφαρμογές του και μελετόντε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα excimer laser, την λειτουργία τους και τις ιδιαιτερότητές τους συγκρινόμενα με άλλους τύπους laser. Επιπλέον δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο laser XeCl όπου μελετάται το μόριο του XeCl* καθώς και ο τρόπος δημιουργίας του. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε ένα απλοποιημένο θεωρητικό μοντέλο το οποίο δημιουργήθηκε για μελέτη της προσομοίωσης μιας εκκένωσης που πραγματοποιείται μέσα στο ενεργό μέσο προκειμένου να γίνει η αντιστροφή πληθυσμού. Αυτό το θεωρτικό μοντέλο περιλαμβάνει το ηλεκτρικό κύκλωμα που παρέχει ενέργεια στο ενεργό μέσο και στην συνέχεια γίνεται ανάλυση της συμπεριφοράς της εκκένωσης ώστε να επιλυθούν οι εξισώσεις συνέχειας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, που ονομάζεται "Αριθμητικό μοντέλο" παρουσιάζονται οι μαθηματικές διεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν με στόχο να επιλυθεί το θεωρητικό μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο τέσσερα. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα που είναι προϊόν της επίλυσης του αριθμητικού μοντέλου του πέμπτου κεφαλαίου. Επίσης γίνεται σχολιασμών αυτών των αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με αναμενόμενα ή πειραματικά άλλων μελετών.
-

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Plasma
Εκκένωση
Πλάσμα
Excimer laser XeCl
Discharge

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-05-25T16:07:22Z
2009-02-11


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.