Μελέτη του ψυχρού πλάσματος που παράγεται σε ανομοιογενές πεδίο σε χαμηλή πίεση αερίου

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Μελέτη του ψυχρού πλάσματος που παράγεται σε ανομοιογενές πεδίο σε χαμηλή πίεση αερίου

Τζανετής, Γεώργιος

Μηλιάς-Αργείτης, Ιωάννης
Σπύρου, Νικόλαος

The diplomatic work that is presented below has as aim the study of cold plasma that is produced in non-homogeneous electric field spike - plate, gap 1 cm and negative polarity in conditions of low pressure of atmospheric air (5 until 50 mbar). Initially becomes a first acquaintance with plasma and afterwards is presented elements of theory of electric evacuations. The plasma is product of electric evacuations in gases, which from insulator materials are changed in conductors. From his degree of ionization, the electronic density and his electronic temperature, it is distinguished in cold, thermic and hot. His production depends on factors as the system of catering, the geometry of reactor and gap as also and the characteristics of gas of means and find applications in the production Laser, in production of ozone, in the treatment of materials and surfaces etc. Precisely, are afterwards developed elements of theory of electric evacuations as the theory of Townsend, the law of Paschen and the electric evacuation of low pressure (Evacuation of Glamour). Afterwards are presented the experimental provision and the equipment that was used at the duration of experiment while afterwards follow the measurements (curves V-I and oscillator graphs of the current and the photomultiplier). Finally, are summarisen useful conclusions from the work that the evacuations of experiment were valid for the resistance of pressure that we selected, it was observed linear relation of Voltage [V] and Pressure [P], they were located vibrations Trichel and were observed resemblances in the behavior with evacuations of positive polarity and homogenous electric field.
Η διπλωματική εργασία που παρουσιάζεται παρακάτω έχει ως σκοπό τη μελέτη του ψυχρού πλάσματος που παράγεται σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο ακίδα – πλάκα, διάκενου 1 cm και αρνητικής πολικότητας σε συνθήκες χαμηλής πίεσης ατμοσφαιρικού αέρα (5 έως 50 mbar). Αρχικά γίνεται μία πρώτη γνωριμία με το πλάσμα και στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία θεωρίας των ηλεκτρικών εκκενώσεων. Το πλάσμα είναι προϊόν ηλεκτρικών εκκενώσεων μέσα σε αέρια, τα οποία από μονωτικά υλικά μετατρέπονται σε αγωγούς. Βάσει το βαθμό ιονισμού του, την ηλεκτρονική πυκνότητα και την ηλεκτρονική του θερμοκρασία, διακρίνεται σε ψυχρό, θερμικό και θερμό. Η παραγωγή του εξαρτάται από παράγοντες όπως το σύστημα τροφοδοσίας, η γεωμετρία του αντιδραστήρα και του διακένου όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά του αερίου μέσου και βρίσκει εφαρμογές στην παραγωγή Laser, στην παρασκευή όζοντος, στην επεξεργασία υλικών και επιφανειών κτλ. Ακριβώς μετά, αναπτύσσονται στοιχεία θεωρίας των ηλεκτρικών εκκενώσεων όπως η θεωρία του Townsend, ο νόμος του Paschen και η ηλεκτρική εκκένωση χαμηλής πίεσης (Εκκένωση Αίγλης). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πειράματος ενώ μετά ακολουθούν οι μετρήσεις (Καμπύλες V-I και παλμογραφήματα του ρεύματος και του φωτοπολλαπλασιαστή). Τέλος, συνοψίζονται χρήσιμα συμπεράσματα από την εργασία όπως ότι οι εκκενώσεις του πειράματος ήταν ευσταθείς για την αντίσταση φόρτου που επιλέξαμε, παρατηρήθηκε γραμμική σχέση της τάσης [V] και της πίεσης [P], εντοπίστηκαν παλμοί Trichel και παρατηρήθηκαν ομοιότητες στη συμπεριφορά με εκκενώσεις θετικής πολικότητας και ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Electric evacuations
Ηλεκτρικές εκκενώσεις
Cold plasma
530.44
Ψυχρό πλάσμα

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-02-03
2009-05-25T16:20:14Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.