Μελέτη συμπεριφοράς διηλεκτρικών υγρών σε εναλλασσόμενες τάσεις

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Study of dielectric liquids' behavior under AC voltage strain
Μελέτη συμπεριφοράς διηλεκτρικών υγρών σε εναλλασσόμενες τάσεις

Παπαχρήστος, Χρήστος

Papachristos, Christos
Σπύρου, Νικόλαος
Πυργιώτη, Ελευθερία

Study of the behavior of composite insulations consisting of oil and paper or plastic diaphragms through experimental data analysis. Conclusions: Increased dielectric strength, reduced standard deviation/mean ratio
Μελέτη της συμπεριφοράς μέσω πειραματικών αποτελεσμάτων της συνδυαστικής μόνωσης ελαίου και λεπτών χάρτινων και πλαστικών διαφραγμάτων. Συμπεράσματα: Αύξηση διηλεκτρικής αντοχής, μείωση σχετικού σφάλματος διάταξης.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Χαρτί
Oil
Composite insulation
Έλαια
Paper
Συνδυαστική μόνωση

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-08-19T08:11:30Z
2009-05-06


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.