Οντολογίες και λογική παραγωγή με εφαρμογές σε υπηρεσίες μάθησης στο σημασιολογικό ιστό

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Οντολογίες και λογική παραγωγή με εφαρμογές σε υπηρεσίες μάθησης στο σημασιολογικό ιστό

Τσιακμάκη, Μαρία

Tsiakmaki, Maria

Το προτεινόμενο θέμα επικεντρώνεται στην περιοχή των υπηρεσιών μάθησης στον Σημασιολογικό Ιστό. Σε τέτοια περιβάλλοντα υπάρχουν, αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται κάποιες κύριες οντότητες: τα Μαθησιακά Αντικείμενα (Learning Objects), που εμπεριέχουν το μαθησιακό υλικό, οι Μαθητές (Students, Learners), τα άτομα που έχουν σαν στόχο να εμπλουτίσουν το μαθησιακό του επίπεδο, και οι Υπηρεσίες Μάθησης, διαδικασίες που παραδίδουν Μαθησιακά Αντικείμενα στους Μαθητές και διαχειρίζονται την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Τα Μαθησιακά Αντικείμενα μπορεί να είναι ατομικά (atomic, unstructured, free-standing) ή σύνθετα (compound, που περιλαμβάνουν και άλλα Μαθησιακά Αντικείμενα), στατικά (static, κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού) ή δυναμικά (dynamic, κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής), μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να προσαρμόζονται στις ανάγκες του Μαθητή, να είναι προσιτά και ανακαλύψιμα. Οι Μαθητές έχουν ένα γνωστικό επίπεδο, προτιμήσεις, μαθησιακό στυλ, ενώ παράλληλα έχουν την ανάγκη να μάθουν. Οι Μαθητές αλληλεπιδρούν με τα Μαθησιακά Αντικείμενα σε φυσικό/ τεχνικό επίπεδο (πχ. πλοήγηση), σε γλωσσικό επίπεδο (πχ. διάλογοι μεταξύ Μαθητή – Υπηρεσίας) και σε δημιουργικό επίπεδο (πχ. πράξεις που σχετίζονται με τη μοντελοποίηση της γνώσης, με την κατανόηση του Μαθητή, με τη μοντελοποίηση της προσαρμοστικότητας/ ευελιξίας των χαρακτηριστικών των Υπηρεσιών). Σε ένα δίκτυο όπου συλλογισμοί (reasoning) μπορούν να υλοποιούνται από υπολογιστές, αυτός είναι ο Σημασιολογικός Ιστός, τεχνολογίες και μεθοδολογίες όπως η Μηχανική Οντολογιών, οι Λογικοί και Συμπερασματικοί Κανόνες, η Περιγραφική Λογική, και οι ευφυείς Πράκτορες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση διάφορων θεμάτων στο πλαίσιο της ερευνάς αυτής. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο (α) στη βασιζόμενη σε οντολογία μοντελοποίηση του Μαθητή και της Υπηρεσίας, και (β) στη βασιζόμενη σε οντολογία διαχείριση του διαλόγου μεταξύ του Μαθητή και της Υπηρεσίας. Πρόσθετα σχετικά θέματα είναι (α) η αρχιτεκτονική αναφοράς για τα Μαθησιακά Αντικείμενα και τις Υπηρεσίες, (β) οι Υπηρεσίες μοντελοποίησης Μαθητών/ Υπηρεσιών και οι Διαδικασίες Διαχείρισης Διαλόγων, και (γ) η προτυποποίηση της περιγραφής ενός Μαθητικού Μοντέλου και της Μαθησιακού Αντικείμενου (πχ. LOM standard).
The proposed research focuses on the context of learning in Semantic Web. In such environments basic entities exist, interact and alter: Learning Objects, the containers of educational materials, Students, persons whose goal is to enhance their learning portfolio, and Learning Services, the processes that deliver Learning Objects to Students and manage their interaction. Learning Objects may be atomic (unstructured, free-standing) or compound (involving other Learning Objects), static (structured at design time) or dynamic (structured at runtime), they should be reusable, tailored to student needs, affordable, discoverable. Students come with a knowledge level, preferences, a learning style, while they need to learn. Students interact with Learning Objects in a physical/ technical level (e.g. navigate), in a linguistic level (e.g. student-service dialog) and in a modeling level (e.g. activities related to modeling the knowledge, comprehension of the student, or modeling the flexibility/ adaptiveness features of the service). In a network where reasoning can be implemented by computers, that is the Semantic Network, technologies and methodologies such as Ontological Engineering, Logic and Inference Rules, Description Logic and Intelligent Agents, can be profitably used in addressing and resolving a number of issues related to the context of this research. We will concentrate on (a) the ontologically-driven student and service modeling, and (b) the ontologically-driven management of the student-service dialog. Related issues are also (a) the reference architecture for Learning Objects and Services, (b) Student/ Service Modeling Services and Dialog Management Processes, and (b) standardization of a semantic annotation (metadata) to describe a Student model and a Service model (e.g. the LOM standard).

Technical Report

Semantic web
Σημασιολογικός ιστός
Learning objects
Student model
Μαθησιακά αντικείμενα
Μαθησιακά στυλ
Semantic web services
Υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού
Μοντέλο μαθητή
Learning styles
CROP

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2012-10-14T14:54:06Z
2012-10-14
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.