Έρευνα στη Σχολική Κοινότητα για το Αειφόρο Σχολείο ως προς την επιλογή και χρήση υλικών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈρευνα στη Σχολική Κοινότητα για το Αειφόρο Σχολείο ως προς την επιλογή και χρήση υλικών. (EL)
Research Study in the School Community on Sustainable Schools in regards to Material Selection and Use. (EN)

Σπυρέλλης, Νικόλαος (EL)
Ζεπάτου, Βασιλική (EL)
Λοϊζίδου, Μαρία (EL)
Χαλουλάκου, Αρχοντούλα (EL)
Zepatou, Vasiliki (EN)
Spyrellis, Nicolas (EN)
Loizidou, Maria (EN)
Chaloulakou, Archontoula (EN)

ntua (EL)

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο σε 170 δημόσια ημερήσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τυχαία κατά στρώματα δειγματοληψία και έχει τίτλο "Πανελλαδική έρευνα για το σχολικό χώρο, τα υλικά και τις συνθήκες περιβαλλοντικής άνεσης σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις αντιλήψεις, στάσεις και απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών, διευθυντών και γονέων για την αειφόρο κατασκευή και την επιλογή και χρήση υλικών στα σχολεία φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου". Συμμετείχαν συνολικά 2236 άτομα. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ενδιαφέρον, θετική στάση και διάθεση αποδοχής, προσέγγισης και συμμετοχής της σχολικής κοινότητας σε ό, τι αφορά το αειφόρο σχολείο και την επιλογή υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. (EL)
This paper relates to a survey research study conducted in a stratified random sample of 170 public secondary day-schools via a questionnaire. The survey is entitled: "Panhellenic survey of school spaces, materials and environmental comfort conditions in secondary schools and perceptions, stances and attitudes of pupils, teachers, princopals and parents towards sustainable construction and the selection and use of materials in schools that are friendly to the environment and human health". 2236 subjects participated and research findings show interest, a positive stance and a disposition on the part of the school community to accept, to become involved and to participate in issues regarding sustainable schools and the selection and use of materials that are friendly to the environment and human health. (EN)

full paper
conferenceItem

αειφόρο σχολικό κτίριο (EL)
επιλογή και χρήση υλικών (EL)
selection and use of materials (EL)
έρευνα υποκειμενικών αποκρίσεων (EL)
σχολική κοινότητα (EL)
αειφόρο σχολείο ως εργαλείο μάθησης (EL)
school community (EN)
sustainable school building (EN)
research of subjective responses (EN)
sustainable school as teaching tool (EN)


4ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος" (EL)
4th Panhellenic Symposium "The Sustainable School of the Present and the Future" (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-01-22


Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Greek Society for the Environment and Culture (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.