«Το Όραμα του Μουράτ Β’ για τη Θεσσαλονίκη»: ένα εκπαιδευτικό-πολιτιστικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για το «Νέο Σχολείο»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Το Όραμα του Μουράτ Β’ για τη Θεσσαλονίκη»: ένα εκπαιδευτικό-πολιτιστικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για το «Νέο Σχολείο» (EL)
“The vision of Murat B’ for Thessalonica”: an educational-cultural program drawn for the “New School” (EN)

Γκιρτζή, Μαρία
Μπουντίδου, Αθανασία

Στις μέρες μας καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία του «Νέου Σχολείου», το οποίο θα είναι ανοικτό σε ιδέες, στην κοινωνία, στη γνώση και στο μέλλον, αξιοποιώντας κάθε σύγχρονο εργαλείο για να διευρυνθούν οι ορίζοντες του κάθε μαθητή, καταργώντας τα σύνορα της γνώσης,  εμπλουτίζοντας το μαθητικό βίο με δραστηριότητες εκπαιδευτικού παιχνιδιού και δημιουργικές εργασίες. Πάνω στη φιλοσοφία αυτή σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό-πολιτιστικό πρόγραμμα «Το όραμα του Μουράτ Β’ για τη Θεσσαλονίκη», το οποίο αποτελεί μια πρωτότυπη πρόταση προσέγγισης της ιστορίας και των μνημείων της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο σχεδιασμός του στηρίχθηκε σε δραματοποίηση ιστορικού σεναρίου-παιχνίδι ρόλων, υποστηριζόμενου από πολυμεσικές εφαρμογές. Ο συνδυασμός σύγχρονων μαθησιακών τεχνικών και ποικίλων εφαρμογών των ΤΠΕ συνέβαλε στη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος στα δεδομένα των πολιτιστικών δράσεων για το «Νέο Σχολείο», το οποίο κάλλιστα με τη χρήση τηλεδιάσκεψης θα μπορούσε να στο πλαίσιο της εξΑΕ να εφαρμοστεί σε δίκτυο σχολείων.    (EL)
In our days the creation of a “New School” is developed. This school will be open in ideas, in the society, in the knowledge and in the future, using every modern tool in order to extend the horizons of each student, abolishing the borders of knowledge, enriching the school life with activities of educational game and creative work. Following the above philosophy the educational-cultural program “The vision of Murat B’ for Thessalonica” was drawn. It constitutes an original way of approaching the history and monuments of Thessalonica in the years of Ottoman domination. It is addressed in students of the elementary and secondary education and its concept was based on dramatization of historical scenario and role-playing, supported by computer applications. The combination of modern learning techniques and various applications of ICT contributed in the creation of an innovative program as regards cultural actions in the “New School”. This program, taking advantage of teleconference in the context of ODL, could be applied to a network of schools. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Νέο Σχολείο (EL)
ΤΠΕ (EL)
ιστορικό σενάριο (EL)
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (EL)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Μαρία Γκιρτζή, Αθανασία Μπουντίδου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.