Αποτίμηση του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων από Απόσταση: η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτίμηση του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων από Απόσταση: η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης (EL)
Evaluation of the adult distance education instructor program: the case of the Prefecture of Crete (EN)

Μακρυγιαννάκη, Ελευθερία
Καλογιαννάκης, Μιχαήλ
Ποτηράκης, Αντώνης

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιχειρείται η αξιολόγηση του προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.ΔΒ.Μ). Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία ενός συστήματος (πλατφόρμας) διαχείρισης μάθησης με ηλεκτρονικά μέσα (Learning Management System, LMS) το οποίο υποστηρίζεται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ) του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. Με βασικό μεθοδολογικό εργαλείο ένα κατάλληλα δομημένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο στους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα στην Περιφέρεια Κρήτης, επιχειρείται μια πρώτη συνοπτική αποτίμηση του προγράμματος. Ανάμεσα στα κυριότερα αποτελέσματα, αναδεικνύεται η θετική στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στο πρόγραμμα. Θέση κλειδί φαίνεται να κατέχουν ο εκπαιδευτής καθώς και οι διά ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις. Στα αρνητικά στοιχεία, οι εκπαιδευόμενοι επισημαίνουν αρκετά από τα μειονεκτήματα της πλατφόρμας, όπως η αδυναμία αποθήκευσης του πολυμεσικού υλικού και η αδυναμία έναρξης συζήτησης από τον εκπαιδευόμενο-χρήστη. Αρνητικά σχόλια εστιάστηκαν επίσης στην ασαφή διατύπωση των υποχρεωτικών εργασιών καθώς και στην ανεπάρκεια του παρεχόμενου ηλεκτρονικού υλικού για την εκπόνηση αυτών των εργασιών. Γενικότερα, το υπό  μελέτη πρόγραμμα, όπως και για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων, είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και την αυτοπροσδιοριζόμενη και ενεργό συμμετοχή τους στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών τους. (EL)
In this article are presented the results of a first survey of the adult distance education instructors program organised by G.S.A.E (General Secretary for Adult Education). The survey, which is a case study, was carried out at the Prefecture of Crete in 2011. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Ελευθερία Μακρυγιαννάκη, Αντώνης Ποτηράκης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.