Αναπαράσταση Χρηστών για την Υποστήριξη Συνεργατικής Μάθησης σε Τρισδιάστατα Εικονικά Περιβάλλοντα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναπαράσταση Χρηστών για την Υποστήριξη Συνεργατικής Μάθησης σε Τρισδιάστατα Εικονικά Περιβάλλοντα (EL)
Users’ Representation for Supporting Collaborative Learning in 3D Virtual Environments (EN)

Τερζίδου, Θεοδούλη
Τσιάτσος, Θρασύβουλος

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη σχεδίαση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εικονικών μεταφορών, χαρακτηριστικά εμφάνισης, χειρονομίες και σχεδιοκινήσεις, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εικονικούς εκπροσώπους στα Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα. Σκοπός είναι o εμπλουτισμός της μη λεκτικής επικοινωνίας, η ενίσχυση και η βελτίωση των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων των εκπαιδευομένων και η παροχή ενημέρωσης για το συνεργατικό e-learning σενάριο, εφαρμόζοντας τις εκπαιδευτικές τεχνικές Jigsaw και Fishbowl. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές κλήθηκαν να εκτελέσουν ένα συνεργατικό εκπαιδευτικό σενάριο στο εικονικό περιβάλλον του Second Life και να αξιολογήσουν τα νέα χαρακτηριστικά και μεταφορές. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν σημαντικά θέματα που αφορούν στην εμφάνιση των εικονικών εκπροσώπων, στην εικονική μη-λεκτική συμπεριφορά και στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, θέματα τα οποία φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά συνεργατικά σενάρια μάθησης στα Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, να ενεργοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους και να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με εστίαση στην αναπαράσταση του εικονικού εκπροσώπου και στις αλληλεπιδράσεις μέσω της μη-λεκτικής επικοινωνίας. (EL)
This article deals with the design, implementation and evaluation of virtual metaphors, appearance features, gestures and animations that can be used for avatars in educational Collaborative Virtual Environments. Our aim is to enrich avatars’ nonverbal communication, enhance and improve students’ collaborative interaction and awareness for collaborative e-learning scenarios, studying the case of Jigsaw and Fishbowl learning techniques. Within this context, we conducted a case study at the level of tertiary education. Students were asked to perform a collaborative learning scenario within Second Life and to evaluate implemented features and metaphors. The results of this research reveal important issues about avatars’ appearance, virtual non-verbal communication and participants’ behavior, which seem to have the potential to effectively support collaborative learning scenarios in educational Collaborative Virtual Environments, activate students and arouse their interest. The results of this study are discussed with a focus on avatar representation and avatar interactions through non-verbal communication. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα (EL)
συνεργατική μάθηση (EL)
avatar (EL)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Θεοδούλη Τερζίδου, Θρασύβουλος Τσιάτσος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.