Εφαρμογές της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στην εκπαίδευση ή κατάρτιση του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογές της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στην εκπαίδευση ή κατάρτιση του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού (EL)
Applications of distance methodology in the education or training of rural women population (EN)

Γεωργιάδη, Ειρήνη
Κόκκαλη, Άννα

Η εργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει τη σημαντικότητα της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού. Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και διερευνήθηκαν ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στην εκπαίδευση της συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού. Από τη διερεύνηση αυτή έγινε εμφανής ο σημαντικός ρόλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χειραφέτηση και την αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών της υπαίθρου, στην πρόσβασή τους στην γνώση, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. Επιπλέον, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης των γυναικών της υπαίθρου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές, τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή διαβίωσης των γυναικών αυτών, ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και η κατάλληλη εκπαιδευτική διαδικασία.  (EL)
This work aims it elects the importance of distance methodology in the education and training of rural women population. For the achievement of purpose of this work was held bibliographic research and was investigated characteristic cases of application of distance methodology in the education of particular team of population. From this investigation became obvious the important role of distance education in the emancipation and the upgrade of role of women of countryside, in their access in the knowledge, in the fighting of unemployment and in the improvement of conditions of their life. Moreover the bibliographic research showed that so that they are achieved the objectives of distance programs of education or training of women of countryside, will be supposed are taken into consideration at the planning and their application social, educational, technological and economic conditions that prevail in the region of existence of this women, so that are selected the suitable educational tools and the suitable educational process. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

distance education and training, rural women population (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Ειρήνη Γεωργιάδη, Άννα Κόκκαλη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.