Η έννοια της πολυμορφικότητας στο εξΑΕ διδακτικό υλικό: θεώρηση, σχεδιασμός, ζητήματα εφαρμογής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ έννοια της πολυμορφικότητας στο εξΑΕ διδακτικό υλικό: θεώρηση, σχεδιασμός, ζητήματα εφαρμογής (EL)
The concept of the multifunctionality in open and distance learning didactic material: consideration, planning, implementation issues (EN)

Χουλιάρα, Ξανθή
Λιοναράκης, Αντώνης
Σπανακά, Αδαμαντία

Σε ένα εκπαιδευτικό σχήμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η διαδικασία της μάθησης και διδασκαλίας αποτελεί για το εκπαιδευόμενο μια «μοναχική» πορεία, καθώς ο παράγοντας «απόσταση» προκαλεί αντικειμενικά μια σειρά από δυσκολίες. Για αυτό το λόγο, επιβάλλεται ο σχεδιασμός ενός ποιοτικού διδακτικού υλικού που θέτει σε χρήση ευέλικτα εκπαιδευτικά εργαλεία ενεργητικής αλληλεπιδραστικής μάθησης, επιτρέποντας στο φοιτητή να μάθει αυτενεργώντας. Στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό έχει καθοριστική σημασία τόσο στην εκπαιδευτική διεργασία όσο και στην ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή. Αποτελεί τον κύριο φορέα της γνώσης και αναπληρώνει την απουσία του διδάσκοντα. Η κύρια μορφή του εκπαιδευτικού υλικού είναι το έντυπο υλικό. Όμως, τα τελευταία χρόνια αυτό συμπληρώνεται από μια μεγάλη ποικιλία οπτικοακουστικού και λογισμικού υλικού, το συμπληρωματικό υλικό.Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι απόψεις των ΣΕΠ και του ΔΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» και μιας Υποψήφιας Διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το πολυμορφικό ΕξΑΕ εκπαιδευτικό υλικό.Σκοπός ήταν να διερευνήσει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός νέου πολυμορφικού ΕξΑΕ εκπαιδευτικού υλικού στην ΘΕ Αεξαε του ΕΑΠ. Στη μελέτη συμμετείχαν ο ΔΕΠ, πέντε ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας  για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και μία υποψήφια διδάκτωρ του ΕΑΠ, ως συμμέτοχοι σε ατομικές συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας  δείχνουν την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό και δημιουργία πολυμορφικού ΕξΑΕ διδακτικού υλικού. (EL)
Within a Distance Education schema, the process of learning and teaching is for the student a lonely course: the factor of distance objectively causes a sequence of difficulties. For this reason, the formation of a high quality teaching corpus is demanded, such an entity will utilize flexible interactive teaching processes, allowing the student to learn through serf- initiative. In open and distance learning education the significance of the educational material is decisive both for educational reasons as well as for a successful completion of the student’s education. It is the main vehicle of knowledge and substitutes for the absence of the teacher. The main pattern of the educational material is the printed educational material. However, during the last years it is accompanied by a vast variety of audiovisual and software material, the supplementary material.The present study attempts to highlight the views of teachers on the educational multifunctional material of the Module “Open and Distance Learning” of the Hellenic Open University. Aim of the present study was the exploration of the compatibility of the existing educational material with the principles of open and distance learning for adults. A sample 6 trainers of the Module during the academic year 2009-2010  and a Phd participant of the HOU answered  a semi structured interview .According to the results, the HOU should create Distance Learning multifunctional material in the near future. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολυμορφικό διδακτικό υλικό, εξΑΕ, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, ΕΚΠ 65, αποτελεσματικότητα, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση, ΕΑΠ, πολυμορφικότητα, εκπαιδευτικό πακέτο, ενεργητική αλληλεπίδραση (EL)
multifunctional didactic material, Distance Learning, trainers, students. EKP 65, effectiveness, quality assurance, assessment, HOU, multifunctionality, training package, active interaction (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Ξανθή Χουλιάρα, Αντώνης Λιοναράκης, Αδαμαντία Σπανακά (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.