Η εφαρμογή του εποικοδομητικού τρόπου διδασκαλίας των Φ.Ε με τη χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εφαρμογή του εποικοδομητικού τρόπου διδασκαλίας των Φ.Ε με τη χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης (EL)
The implementation of the constructivist teaching Science using ICT in the parallel support (EN)

Μαλεζά, Όλγα

Οι σύγχρονες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) σύμφωνα με τη συνεργατική και την εποικοδομητική θεωρία μάθησης βοηθούν τόσο τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και τους μαθητές γενικής αγωγής να κατακτήσουν τη γνώση ανασκευάζοντας τις ιδέες τους και να ενδιαφερθούν για τις ΦΕ. Η παράλληλη στήριξη σκοπό έχει ο μαθητής να αποκτήσει γνώση για την πραγματικότητα αλλά και την πεποίθηση ότι μπορεί να χειρίζεται την πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όμως παρατηρείται ένα κενό στη διδασκαλία μέσα από τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης και της συνεκπαίδευσης των μαθητών γενικής και ειδικής αγωγής.  O σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν να αναγνωριστεί ο ρόλος και η σημασία της εποικοδομητικής διδασκαλίας των ΦΕ με τη βοήθεια των ΤΠΕ στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης – παράλληλης στήριξης μαθητών γυμνασίου, γενικής και ειδικής αγωγής.  Η μελέτη έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012 στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού, στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης σε αυτιστικό μαθητή (έρευνα δράσης). Έγινε μια προσπάθεια εφαρμογής εποικοδομητικής μεθόδου στη διδασκαλία των ΦΕ μέσω των ΤΠΕ, αξιοποιώντας το  web 02. Από την έρευνα προέκυψε ότι με την εφαρμογή του εποικοδομητικού τρόπου διδασκαλίας των Φ.Ε μέσω ΤΠΕ σε μαθητή που ανήκε στο φάσμα του αυτισμού δύναται να αναπτυχθεί η αυτενέργεια του, να αξιοποιηθούν οι ικανότητές του και τελικά ο μαθητής να ενταχθεί και να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους μαθητές και τον καθηγητή γενικής αγωγής. (EL)
Modern studies have shown that the teaching of Science, according to the cooperative and constructive learning theory, helps both pupils with special educational needs and general education students conquer knowledge disproving their ideas and take an interest in Science. The purpose of parallel support is to help the student to acquire knowledge of reality as well as the belief that they can handle reality. This can be done through the Information and Communication Technologies (ICT). However, at the secondary level of education there is a gap in teaching through ICT in the parallel support and in co-teaching students of special and general education.  The purpose of this study was to recognize the role and the importance of constructive approach in the teaching of Science with the help of ICT in co-teaching-parallel support of high school students of general and special education. The study took place during the school year 2011-2012 at the 1st High School of Neo Psychiko, in the parallel support to an autistic student (action research). There was an attempt to implement constructive method in the teaching of Science through ICTs, using web 02. The investigation showed that the application of the constructive method of teaching Science with ICT to a student who belongs to the spectrum of autism may develop their self-motivation, exploit their skills and, ultimately, enable the student to integrate and work with other students and the teacher of general education. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συνεκπαίδευση (EL)
Παράλληλη Στήριξη (EL)
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Αυτισμός (EL)
ΤΠΕ (EL)
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (EL)
Φυσικές Επιστήμες (EL)
Εποικοδομητική Διδασκαλία (EL)
Constructivist Teaching (EN)
Science (EN)
Inclusive Education (EN)
ICT (EN)
Pervasive Developmental Disorders - Autism (EN)
Parallel Support (EN)
Special Education (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 8, Αρ. 4Β (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 8, Αρ. 4Β (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EN)

Copyright (c) 2016 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.