Η μεταγνωστική δεξιότητα. Αυτοέλεγχος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσω των ΤΠΕ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μεταγνωστική δεξιότητα. Αυτοέλεγχος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσω των ΤΠΕ (EL)
ICT and learning disabilities. Student's metacognitive skill, self-regulation (EN)

Πολύδωρος, Γεώργιος

Η εργασία διερευνά νέες μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών και ιδιαίτερα των κλασμάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η συγκεκριμένη έρευνα  θα προσπαθήσει να αμβλύνει το πρόβλημα των κλασμάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κάνοντας χρήση κάποιων από τα νέα τεχνολογικά εργαλεία.  Στην εργασία αυτή ως διαγνωστικό κριτήριο για τις ΜΔ θεωρήθηκε η Ανταπόκριση στη Διδασκαλία. Επιλέχτηκαν 120 μαθητές της ΣΤ Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις πειραματικές ομάδες. Στις ομάδες αυτές εφαρμόστηκαν διδασκαλίες α) μέσω του η/υ β) μέσω video γ) μέσω η/υ και video και δ) μόνο διάλεξη. Για την διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σενάρια προσαρμοσμένα στα λογισμικά Μπάρες, Πίτσα/Τούρτα και Γεωπίνακας του προγράμματος του ΠΙ, Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά.  Διενεργήθηκαν τεστ με ασκήσεις κλασμάτων και συνεντεύξεις για να αξιολογηθεί η επίδοση της μεταγνωστικής δεξιότητας του Αυτοέλεγχου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα έδειξαν σημαντική βελτίωση της μεταγνωστικής στρατηγικής του «Αυτοελέγχου» στις ομάδες «η/υ & video» και «η/υ» με μεγαλύτερη να έχει η ομάδα «η/υ & video». Συμπερασματικά, η χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των κλασμάτων εμφάνισε θετικά στοιχεία για τη μεταγνωστική στρατηγική του «Αυτοελέγχου». (EL)
This work explores new methods of teaching mathematics, especially the fractions to students with learning disabilities (LD), incorporating information and communication technologies (ICT). This research will try to mitigate the problem of fractions to students with learning difficulties using some of the new technological tools. The diagnostic criterion for SD was considered the Response to Instruction. 120 sixth grade students with learning difficulties were randomly divided into four experimental groups. The teachings methods which applied were a) using the / U b) via video c) using the / U and video and d) only lecture. Educational scenarios were adapted to the software programs Bars, Pizza / cake and Geopinakas. Tests with fraction exercises as well interviews were conducted to assess the metacognitive skills. The groups “computer & video” and “computer” showed a significant improvement of the metacognitive strategy "self-control". In conclusion, the use of ICT in teaching fractions showed positive for metacognitive strategy of "self-control". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κλάσματα (EL)
Μαθησιακές Δυσκολίες (EL)
ΤΠΕ, Μεταγνωστική δεξιότητα (EL)
learning disabilities (EN)
ICT, metagnostic skill (EN)
fractions (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 8, Αρ. 1Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 8, Αρ. 1Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EN)

Copyright (c) 2016 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.