Ψηφιακή Αφήγηση για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ): Μια Ποιοτική Ανάλυση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨηφιακή Αφήγηση για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ): Μια Ποιοτική Ανάλυση (EL)
Digital Storytelling (DST) for the Media: a qualitative analysis (EN)

Μεϊμάρης, Μιχάλης
Γιαλλούση, Μαρία
Λόξα, Γιοβάννα

Σκοπός της μελέτης είναι να περιγράψει τη γενική δομή του κοινού βιώματος που αναδεικνύουν οι εμπειρίες αφηγητών με τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ΜΜΕ. Σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού ψηφιακής αφήγησης εφαρμόστηκε μια περιγραφική φαινομενολογική μέθοδος για την ανάλυση των αντίστοιχων κειμένων. Η σταθερή συγκριτική μέθοδος σε 53 αφηγήσεις ανέδειξε δέκα θέματα εκ των οποίων τα τρία επικρατέστερα αφορούσαν το πλαίσιο της ζωής των αφηγητών, την όσμωση της πραγματικής με την ψηφιακή τους ζωή και τις πρακτικές τους μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. (EL)
This study aims to describe the general structure of the common experience users have with the digital and social media as depicted in their narrations. We used a descriptive phenomenological methodology for the analysis of the DST texts. The comparison constant analysis of 53 narrations brought to light ten issues, the three most common of which referred to the life framework of the storytellers, the osmosis of real and digital life and their practices through using the computer and the internet. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανάλυση περιεχομένου (EL)
μεγέθη Έντασης Επίδρασης (EL)
ποσοτικοποίηση δεδομένων (EL)
φαινομενολογική περιγραφική έρευνα (EL)
σταθερή συγκριτική μέθοδος (EL)
ψηφιακή αφήγηση (EL)
digital storytelling (EN)
comparison constant analysis (EN)
content analysis (EN)
phenomenological descriptive research (EN)
data quantification (EN)
Intensity effect sizes (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 8, Αρ. 1Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 8, Αρ. 1Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EN)

Copyright (c) 2016 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.