Τα οφέλη των νηπιαγωγών από την συμμετοχή τους σε πρόγραμμα peer e-mentoring με στόχο την διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα οφέλη των νηπιαγωγών από την συμμετοχή τους σε πρόγραμμα peer e-mentoring με στόχο την διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο. (EL)
The benefits of the kindergarten teachers from participating in a peer e-mentoring program aimed at teaching English at the kindergarten. (EN)

Βαλαδίδου, Αρετή
Ευταξία, Κωνσταντία Χρ.

H χρήση του peer e-mentoring για την επιμόρφωση και συνεργασία νηπιαγωγών αποτελεί στην Ελλάδα μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική.  Η παρούσα έρευνα διεξήχθη με σκοπό να μελετήσει τα οφέλη μιας ομάδας νηπιαγωγών από την συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα peer e-mentoring. Για έξι εβδομάδες (16/1-24/2/2017) πέντε νηπιαγωγοί που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα peer e-mentoring, συναντιόταν μέσω της υπηρεσίας της τηλεδιάσκεψης του ΠΣΔ αλλά παράλληλα επικοινωνούσαν και με άλλους τρόπους (τηλεφωνικά, με mail, viber) με σκοπό την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων για το περιεχόμενο και την πορεία των μαθημάτων που αφορούσαν το καινοτόμο πρόγραμμα της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο με την χρήση των ΤΠΕ. Η οργάνωση του πλαισίου του προγράμματος έγινε από την peer e-mentor ενώ το περιεχόμενο των μαθημάτων και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας συντελέστηκε με την ενεργή συμμετοχή των mentees. Στο τέλος του προγράμματος peer e-mentoring, οι συμμετέχοντες με ατομικές συνεντεύξεις κατέθεσαν την εμπειρία τους. Τα ευρήματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν ότι το peer e-mentoring μπορεί να αναδειχτεί σε μία πολύ αποτελεσματική πρακτική που μπορεί να βοηθήσει την επαγγελματική και συναισθηματική ανάπτυξη των νηπιαγωγών μειώνοντας την επαγγελματική τους απομόνωση . (EL)
The implementation of peer e-mentoring for the training and co-operation of kindergarten teachers is an innovative educational practice. The purpose of this research is to explore the benefits of a group of kindergarten teachers who participated in a peer e-mentoring program. For six weeks (16/1-24/2/2017) five kindergarten teachers who participated in a peer e-mentoring program met through the Greek School Network (GSN) teleconferencing service but also communicated in other ways (by phone, by mail, viber), with the purpose of interacting and exchanging views on the content and course of the lessons related to the innovative program of teaching English in kindergarten using ICT. The organization of the framework was done by the peer e-mentor while the content of the courses and the planning of the educational process with the active participation of the mentees. At the end of the peer e-mentoring program, the mentees with individual interviews presented their experience. The results of the study were promising and show that peer e-mentoring could be a very effective practice which can help the professional and emotional development of kindergartens mitigating professional isolation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
συνεργατική έρευνα δράσης (EL)
collaborative action research (EN)

ΤΠΕ. (EL)
peer e-mentoring (EL)
διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο (EL)
computer mediated communication (EL)
ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
peer e-mentoring (EN)
computer mediated communication (EN)
open and distance learning (EN)
ICT (EN)
teaching English in kindergarten (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης; 160-173 (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης; 160-173 (EN)

Copyright (c) 2017 Konstantia Christos Eftaxia (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.