Η συμβολή των παραγόντων της «Γνώσης» και «Πληροφόρησης» στην πρόβλεψη πρόθεσης Φοιτητών/τριών όσον αφορά την Μελλοντική Συμμετοχή τους σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Μουσικής και Χορού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή των παραγόντων της «Γνώσης» και «Πληροφόρησης» στην πρόβλεψη πρόθεσης Φοιτητών/τριών όσον αφορά την Μελλοντική Συμμετοχή τους σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Μουσικής και Χορού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
The contribution of «Knowledge» and «Information» towards the prediction of intention of University Students on their Future Participation in a Postgraduate Greek Music and Dance Program within the Hellenic Open University (EN)

Γουλιμάρης, Δημήτριος
Μπεμπέτσος, Ευάγγελος

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την συνεισφορά των παραγόντων της Γνώσης και Πληροφόρησης στις στάσεις και τις προθέσεις φοιτητών/τριών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με μελλοντική τους μεταπτυχιακή συμμετοχή, σε πρόγραμμα Ελληνικής μουσικής και χορού, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το δείγμα αποτέλεσαν 127 άτομα (80 γυναίκες, 47 άνδρες), ηλικίας από 20 έως 60 ετών. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως όργανο μέτρησης ήταν η Ελληνική έκδοση (Theodorakis, 1994) του «Ερωτηματολόγιου της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» (Planned Behavior Theory Questionnaire) των Ajzen και Madden (1986). Τα αποτελέσματα καταρχήν έδειξαν υψηλούς δείκτες εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s a) για όλους τους παράγοντες. Η ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης έδειξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών του ερωτηματολογίου της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, σηματοδοτώντας ότι η/οι γνώση/εις, και πληροφόρηση, μπορούν να ενισχύσουν την πρόβλεψη της πρόθεσης των ατόμων σχετικά με την συμμετοχή τους σε μελλοντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνικής μουσικής και χορού. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να αποτελεί χρήσιμο όργανο για την καταγραφή των στάσεων των ατόμων σχετικά με τα μελλοντικά ακαδημαϊκά τους σχέδια. (EL)
The aim of the study was to investigate any possible relations between gender, age, attitudes and intention among Greek University students, on their future postgraduate Greek music and dance participation, within the University. The sample consisted of 127 students (80 female, 47 male) between the ages of 20 up to 60. The instrument that was used was the Greek version (Theodorakis, 1994) of the “Planned Behavior Theory Questionnaire” (Ajzen & Madden, 1986). The results revealed high internal consistency among all of the variables. Hierarchical regression analyses showed strong association between the examined variables of the Planned Behavior Questionnaire, specifically signifying that knowledge, and information, could account for anticipation of intention towards participation in a Postgraduate Greek Music and Dance program. Overall, the study indicated the usefulness of the specific instrument on the investigation of students’ future attitudes and intentions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θεωρία σχεδιαζόμενης συμπεριφοράς (EL)
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
ελληνικός χορός (EL)
distance education (EN)
planned behavior theory (EN)
Greek dance (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-07


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 8, Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 8, Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EN)

Copyright (c) 2016 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.