Ο "λόγος" μελών Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των MOOCs: Παιδαγωγικοί ρόλοι και αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα - διδασκόμενων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ "λόγος" μελών Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των MOOCs: Παιδαγωγικοί ρόλοι και αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα - διδασκόμενων (EL)
The "discourse" of Hellenic Open University Faculty Members on providing distance learning using MOOCs: Pedagogical roles and interaction between teacher and students (EN)

Κουστουράκης, Γεράσιμος Σ.
Λιακοπούλου, Φωτεινή
Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος Θ.

Σε αυτή την διεπιστημονικού χαρακτήρα εργασία επιχειρείται με την αξιοποίηση κοινωνιολογικών θεωρητικών εργαλείων η προσέγγιση του λόγου των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για τη διαμόρφωση των παιδαγωγικών ρόλων και την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενων στην περίπτωση υιοθέτησης των MOOCs για την παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το ίδρυμα. Πρόκειται για μια ποιοτικού χαρακτήρα μελέτη στην οποία συμμετείχαν μέλη Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ, που διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό κεφάλαιο για να εκφράσουν έγκυρη γνώμη για τα εξεταζόμενα ζητήματα. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στους ρόλους του διδάσκοντα και του διδασκόμενου εφόσον το ΕΑΠ προσφέρει μαθήματα τύπου MOOCs. Επίσης, με τα MOOCs δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών, ενώ και η αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών θα προκύψει εάν οι ίδιοι αυτενεργήσουν και αξιοποιήσουν τα forα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για λόγους αλληλοϋποστήριξης και αλληλοβοήθειας. Τέλος, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για τους διδάσκοντες που θα διδάξουν σε MOOCs θα είναι ότι θα γίνουν περισσότερο αναγνωρίσιμοι από τους πολίτες, ενώ πλεονέκτημα για τους διδασκόμενους θα είναι η πραγματική εφαρμογή του ιδεώδους της ανοικτότητας στο ΕΑΠ. (EL)
In this interdisciplinary qualitative study, an attempt was made, using sociological theoretical tools to approach the discourse of the HOU faculty members, with which the pedagogical roles and the interaction between teachers and students are developed for adopting MOOCs from the institution. The participants (faculty members) had the necessary scientific capital to express a valid opinion on the issues under consideration. The main findings of this research have shown that if the HOU will decide to provide MOOC-type courses, some adaptations should be made to the roles of teachers and learners. With the MOOCs also, there will be no real interaction between teacher and learners, and the interaction between learners will occur if they by themselves utilize fora and social media for mutual support and the necessary communication between them. Finally, according to the answers, the most important advantage for the teachers who will take role in MOOCs will be that they will become more recognizable by the citizens, while an advantage for the learners will be the true implementation of the openness at HOU. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Τ.Π.Ε. (EL)
Διδάσκων (EL)
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (EL)
Διδασκόμενος (EL)
Παιδαγωγικοί Ρόλοι (EL)
Αλληλεπίδραση (EL)
MOOCs (EL)
Interaction (EN)
Teacher (EN)
Student (EN)
Pedagogical roles (EN)
MOOCs (EN)
Hellenic Open University (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 9, Αρ. 1A (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης; 1-15 (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 9, Αρ. 1A (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης; 1-15 (EN)

Copyright (c) 2017 Γεράσιμος Σ. Κουστουράκης, Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος, Φωτεινή Λιακοπούλου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.