Συστήματα διαχείρισης μάθησης & σχολική εξ αποστάσεως ξενόγλωσση εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα διαχείρισης μάθησης & σχολική εξ αποστάσεως ξενόγλωσση εκπαίδευση (EL)
Use of learning management systems (LMS) in foreign language courses for school distance learning (EN)

Μούστου, Όλγα

Οι ιδιαίτερες οικονομικές, γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες της Ελλάδας έχουν διαμορφώσει μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και προβλήματα, που δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο. Όμως, η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρουν νέους τρόπους διδασκαλίας που δύνανται να λύσουν ή, τουλάχιστον, να περιορίσουν δραστικά πολλά προβλήματα. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων, των στάσεων και των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για εξ αποστάσεως διδασκαλία με χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (Learning Management System, LMS). Επικεντρωθήκαμε στο κατά πόσο η χρήση LMS υποστηρίζει και βοηθά τους εκπαιδευτικούς, ώστε να προωθηθεί η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ). Πληθυσμός - στόχος της έρευνάς μας είναι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δημόσια σχολεία ανά την Ελλάδα. Τα ευρήματα της μελέτης μας έδειξαν ότι οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί έχουν τη διάθεση να χρησιμοποιήσουν LMS, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγελματικής εμπειρίας ή εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες. Σε γενικές γραμμές θεωρούν πως μια τέτοια διδασκαλία θα έλυνε πολλά προβλήματα στην ξενόγλωσση δημόσια εκπαίδευση. Ωστόσο, έδειξαν έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τονίζοντας πως είναι σχεδόν ανέφικτο να πραγματοποιηθούν τέτοιες προσπάθειες. Σημαντικά είναι και τα ευρήματα σχετικά με τα προβλήματα που εκτιμούν ότι θα αντιμετωπίζουν στη χρήση LMS. Παρά όμως το ότι νιώθουν απογοητευμένοι από την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος, οι ίδιοι συνεχίζουν να ενημερώνονται και θεωρούν πως η εφαρμογή σχολικής ξενόγλωσσης εξΑΕ θα προωθήσει σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και θα βελτιώσει το εκπαιδευτικό τους έργο. (EL)
The particular economic, geographical and social conditions in Greece have formed an educational system facing multiple challenges and problems that hinder the work of educators. However, the rapid rise of the Internet and the technological breakthroughs scored in recent decades offer new ways of teaching that can solve or at least severely mitigate problems. This research paper investigates the perceptions, attitudes and feelings of foreign-language teachers regarding distance teaching through the use of Learning Management Systems (LMS). We focus on whether the use of LMS can support and help teachers to promote distance learning in schools. The target popultion of our research is foreign-language teachers appointed in Greek public schools. Our research findings reveal that the teachers are eager and willing to use LMS, regardless of age, professional experience or familiarity with new technologies. They consider such a teaching approach capable of solving many problems in foreign language public education. Yet, they exhibit strong discontent and disappointment at the Greek educational system, emphasizing that it is almost impossible for such efforts to take root. Of great importance are also the findings related to the problems that educators believe they will face in using LMS. The educators’ feelings of disappointment and the inadequacy for the educational system to promote such efforts notwithstanding, still they themselves continue to be trained and informed and believe that the implementation foreign-language distance learning in schools will greatly promote the teaching of foreign languages and will improve their educational work. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ξενόγλωσση εκπαίδευση (EL)
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (EL)
Learning Management Systems (LMS) (EN)
Distance learning (EN)
foreign language learning (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-07


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 8, Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 8, Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (EN)

Copyright (c) 2016 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.