Η συμβολή του eportfolio ως μέσο αξιολόγησης του εκπαιδευομένου στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή του eportfolio ως μέσο αξιολόγησης του εκπαιδευομένου στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
The contribution of eportfolio in the evaluation of distance students in tertiary institutions (EN)

Νικολακάκη, Ελπινίκη

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσουμε τη συμβολή του eportfolio στην αξιολόγηση των εξ αποστάσεως σπουδαστών σε τριτοβάθμια ιδρύματα. Μέσω μιας βιβλιογραφικής έρευνας παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήματα της βιβλιογραφικής μας έρευνας και αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του eportfolio στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των σπουδαστών με τους επιβλέποντες καθηγητές και στην ανάπτυξη αυτονομίας. Το eportfolio παρέχει ενδείξεις μάθησης, συνεκτικότητας της γνώσης και αναστοχασμού. Ενισχύεται η δεξιότητα της γρήγορης αξιολόγησης της πληροφορίας και ειδικά της διαδικτυακής πληροφορίας. Η αξιολόγηση συνδέεται με το περιεχόμενο του μαθήματος και δεν αποτελεί «τιμωρητική» διαδικασία στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας. To eportfolio μπορεί να βελτιώσει το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές, και να συμβάλει θετικά στη γενική επίδοσή τους. Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης και να χρησιμεύσει ως μοχλός επανένταξης στον εργασιακό στίβο. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει όχημα για την αξιολόγηση της πρότερης γνώσης των εκπαιδευομένων και να καθορίσει την σχετικότητά τους με τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών σε ένα εξΑΕ πανεπιστήμιο. Μια πιλοτική εφαρμογή του eportfolio στο ΕΑΠ και μια έρευνα για τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. (EL)
The purpose of this article is to present the contribution of eportfolio in the evaluation of distance students in tertiary institutions. Through a literature review we present the main research findings and we highlight the importance of eportfolio at strengthening interaction of students with their tutors and developing autonomy. The eportfolio provides insight learning, consistency of knowledge and reflection. It also enhances the skill of quick evaluation of the information and especially the online information. The assessment relates to the content of the course and is not a "punitive" procedure at the end of the learning process. To eportfolio can improve the turnaround time of the work students prepare, and contribute positively to their overall performance. Another argument is that eportfolio can serve as a professional development tool and mobilizes students to reintegrate into the working arena, with increased confidence in their abilities, but mainly can serve as a vehicle for assessing prior knowledge of learners and determines the relevance with the current curricula in a six-year university. A pilot implementation of eportfolio at Hellenic Open University and a survey on the results of this implementation would be of particular interest. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αξιολόγηση εξ αποστάσεως σπουδαστών (EL)
Αξιολόγηση με eportfolio (EL)
αναστοχασμός (EL)
εναλλακτική προσέγγιση στην αξιολόγηση (EL)
alternative approach to assessment (EN)
reflection (EN)
Εportfolio assessment (EN)
assessment of long distance learners (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 12, No 1 (2016); 5-22 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 12, No 1 (2016); 5-22 (EN)

Copyright (c) 2020 Ελπινίκη Νικολακάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.