Σχεδίαση διεπαφών για Μαζικά Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση διεπαφών για Μαζικά Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα (EL)
Design Interfaces for Massive Open Online Courses (MOOCs) (EN)

Καλογεράκη, Αικατερίνη
Ζαχαριάς, Παναγιώτης

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός της διεπαφής των Μαζικών Ανοικτών Ψηφιακών Μαθήματων - MOOCs (Massive Open Online Courses) βάσει των αναγκών και της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων, συνδυάζοντας τις υπάρχουσες παιδαγωγικές μεθόδους, τηρώντας τις αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ενσωματώνοντας στοιχεία Gamification ώστε:Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το βαθμό εξοικείωσης του με τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των MOOCs ή τις τεχνολογικές του γνώσεις.Να μεταφέρει το μαθησιακό περιεχόμενο με εύχρηστο και ευχάριστο τρόπο.Να ικανοποιεί αισθητικά και να ελκύει τον εκπαιδευόμενο.Να τον δεσμεύει στην ολοκλήρωση του μαθήματος αυξάνοντας τα κίνητρα για μάθηση.Μετά από μελέτη των υπαρχόντων MOOCs, των συστημάτων διαχείρισης μάθησης, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα κοινωνικά δίκτυα και τους τρόπους σύγχρονης επικοινωνίας, σχεδιάστηκε η διεπαφή του MOOC ώστε να ικανοποιεί μαζικά τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν.Η ευχρηστία της διεπαφής αξιολογήθηκε από χρήστες με συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, με διαμορφωτική ανθρωποκεντρική επαναληπτική αξιολόγηση σε διάφορα στάδια του σχεδιασμού έτσι ώστε κάνοντας ανάλογους ανασχεδιασμούς να βελτιωθεί η διεπαφή.Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν πώς μπορούν να σχεδιαστούν εύχρηστες διαπαφές των MOOCs δίνοντας έμφαση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην εμπειρία του χρήστη, ώστε να μπορούν να τις διαχειριστούν εκπαιδευόμενοι που έχουν μειωμένη πληροφοριακή παιδεία, ενώ συγχρόνως να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των Digital Natives. Επιπλέον με την εισαγωγή των στοιχείων παιχνιδοποίησης - Gamification οι συμμετέχοντες αισθάνθηκαν ευχάριστα, δεσμεύτηκαν συναισθηματικά και διασκέδασαν κατά την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία. (EL)
The purpose of this study is to explore the design elements for a MOOC (Massive Open Online Courses) environment, based on the needs and experiences of learners, while combining existing pedagogical methods and gamification techniques. The specificrequirements are:- Anyone must be able to use these interfaces regardless of the degree of familiarity with the MOOCs environments.- The learning content must be perceived in a practical and enjoyable way.- The interfaces should satisfy and attract the learners aesthetically.- The interfaces are designed so as to increase the learners’ motivation to learn.After a thorough investigation of the existing MOOCs, learning management systems, online games, social networks and methods of modern communication, we designed the MOOCinterface so as to meet the massive needs of the learners involved.The user experience was evaluated by users with a combination of qualitative and quantitative methods so as to identify usability problems and be able to redesign and improve theinterface.The research showed that it is possible to design usable interfaces for MOOCs with emphasis on instructional design and basic key tenets of user experience, so that even the learners who have a lower level of information literacy can easily interact with such environments and learn. Moreover, with the introduction of gamification elements participants felt more engaged in the learning process. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Οπτικός Σχεδιασμός (EL)
Εμπειρία Χρήστη (EL)
Web 2.0 εργαλεία και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (EL)
Παιδαγωγικές θεωρίες Μάθησης (EL)
Ευχρηστία (EL)
Μαζική Ανοικτή & Ηλεκτρονική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (EL)
Gamification (EL)
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 12, No 1 (2016); 23-41 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 12, No 1 (2016); 23-41 (EN)

Copyright (c) 2020 Παναγιώτης Ζαχαριάς, Αικατερίνη Καλογεράκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.