Διερεύνηση συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας μαθηματικών με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας μαθηματικών με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού (EL)
Investigate additional distance education in remedial teaching mathematics through the use of educational software (EN)

Μανούσου, Ευαγγελία
Τσιάτσος, Θρασύβουλος
Λιοναράκης, Αντώνης
Παπαφιλίππου, Νικόλαος

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας των Μαθηματικών αξιοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και του εκπαιδευτικού παιχνιδιού μαθηματικών Volcanic Riddles. Για την εκπλήρωση του σκοπού πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως παρέμβαση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, συμπληρωματικά με το σχολείο, σε ένα Γυμνάσιο του νομού Χαλκιδικής. Διερευνήθηκαν παράγοντες όπως οι αντιδράσεις (στάσεις) των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά κατά την υποστήριξη της διδασκαλίας στο εξ αποστάσεως ηλεκτρονικό περιβάλλον, η επίδραση της η-τάξης και του παιχνιδιού στη στάση αυτή, η στάση απέναντι στην η-τάξη, το παιχνίδι και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ). Όλοι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγια στάσεων πριν και μετά την παρέμβαση. Επιπλέον, οι μαθητές που μετείχαν στην η-τάξη και στο παιχνίδι απάντησαν μετά την παρέμβαση σε ερωτηματολόγιο που αφορούσε την παρουσίαση μαθηματικών εννοιών και την εξΑΕ. Ακόμη, οι μαθητές που δεν συμμετείχαν σε κάποια επιπλέον μαθησιακή δραστηριότητα πέραν της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σε σχέση με την εξΑΕ και τους παράγοντες που εμποδίζουν την υλοποίησή της. Σύμφωνα με τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας οι στάσεις των μαθητών διαφοροποιήθηκαν μετά την παρέμβαση. Οι εξΑ δραστηριότητες βοήθησανστην κατανόηση των εννοιών, ενώ αύξησαν την επιθυμία τους να παρακολουθήσουν εξΑ μαθήματα. (EL)
The purpose of the present paper is to study complementary Distance Education (DE) in remedial teaching of mathematics using educational software through the platform e-class of the Greek School Network (GSN) and educational game of mathematics Volcanic Riddles. For the achievement of this goal, an intervention took place using the electronic environment in parallel with the classroom education, in a high school of Prefecture of Halkidiki, Greece. The intervention has been organized in order to investigate the students reactions (attitudes) towards mathematics in supporting teaching to the distance electronic environment, the impact of e-class and the game to these attitudes, the attitudes towards e-class, game and DE. All students responded to questionnaires concerning their attitude towards mathematics before and after the intervention. The students participating in the e-class and the game responded after intervention questionnaire was the presentation of mathematical concepts and DE and students without activity questionnaire in relation to DE and obstacles of its implementation. According to the main results of the study, the attitudes of the students have been changed after the intervention. DE activities support the understanding of the concepts and increased their desire to attend DE courses. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συμπληρωματική εξΑΕ-Ενισχυτική διδασκαλία Μαθηματικών- πλατφόραμα η-τάξη- παιχνιδοκεντρική διδασκαλία-Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά (EL)
Additional DE- remedial teaching mathematics-e-class-game teaching-attitudes towards mathematics (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-12-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 12, No 2 (2016); 73-89 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 12, No 2 (2016); 73-89 (EN)

Copyright (c) 2020 Νικόλαος Παπαφιλίππου, Θρασύβουλος Τσιάτσος, Ευαγγελία Μανούσου, Αντώνης Λιοναράκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.