Η εξ αποστάσεως ομαδοσυνεργατική εκπαίδευση στο πλαίσιο ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης ως μέσο ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εξ αποστάσεως ομαδοσυνεργατική εκπαίδευση στο πλαίσιο ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης ως μέσο ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (EL)
Distance collaborative education within the framework of digital learning communities as a medium of enhancing emotional intelligence of children with learning difficulties (EN)

Σελίμη, Παναγιώτα
Χατζηιωάννου, Ιουλία
Στρούζα, Ειρήνη

Στη βάση των σύγχρονων θεωρητικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αναπτύσσονται κοινωνικοεποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Με την οργάνωση ενός Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Κοινωνικού Δικτύου (ΔΕΚΔ) τα μέλη του μπορούν να λειτουργήσουν ως μία Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης (ΨΚΜ), μια κοινότητα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών, απόψεων, μεθοδολογιών, εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, αρχεία δραστηριοτήτων) με στόχο την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται η συναισθηματική νοημοσύνη, και συνακόλουθα η βελτίωση της διδακτικής πράξης. Ακόμα, οι ΨΚΜ παρέχουν ένα μαθησιακό περιβάλλον διάδρασης και αλληλομάθησης, που εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στην προσωπική δόμηση της γνώσης, ενώ τα μέλη τους διακρίνονται από μεγάλη θέληση για επικοινωνία και μάθηση (Bostock, 1998; Kim, 2000; Porterfield, 2001; Goodfellow, 2003). Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αξιολογηθεί ηεπίδραση που ενδεχομένως είχε στην ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες η συμμετοχή τους σε ΨΚΜ. Τριάντα δυο παιδιά εκ των οποίων τα δεκαέξι είχαν μαθησιακές δυσκολίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και είχε ως θέμα «Τα δικαιώματα των παιδιών» χρησιμοποιώντας ως περιβάλλον αλληλεπίδρασης ΨΚΜ που αναπτύχθηκαν μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας GmailGroups. Αφορμή στάθηκε η κλιμάκωση του προσφυγικού ζητήματος, που αποτελεί κυρίαρχο μέρος της διεθνούς αλλά και ελληνικής επικαιρότητας. Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αξιολογήθηκε με συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό πριν και μετά τη συμμετοχή των μαθητών στις ΨΚΜ. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η εξ αποστάσεως μάθηση που έλαβε χώρα στις ΨΚΜ ενίσχυσε σημαντικά τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες. (EL)
On the basis of modern theoretical and pedagogical approaches socio -constructive and socio-cultural teaching and learning methods are developed by the use of Information and Communication Technologies. By organizing an Online Educational Social Network (DEKD) members can act as Digital Learning Community (DLC), a community of sharing knowledge, ideas, opinions, methodologies, tools and training materials (lesson plans, worksheets, activities files), aiming at the acquisition of basic skills, including emotional intelligence, and thus the improvement of teaching act. Still, the DLC provide a learning environment and interaction interlearning, which engages actively the students in their personal construction of knowledge, and their members are istinguished by a great desire for communication and learning(Bostock,1998; Kim, 2000; Porterfield, 2001; Goodfellow, 2003). The aim of this study was to evaluate the effect that the participation of students with learning difficulties in DLC might have on the enhancing of their emotional intelligence. Thirty-two children of implemented under the Flexible Zone and had the subject "The rights of children" using as an interaction environment DLC that were developed through the online Gmail Groups service. The occasion was the escalation of the refugee problem, which is a dominant part of the international and Greek affairs. The development of emotional intelligence of students with learning disabilities was assessed by a questionnaire which created specifically for this purpose before and after students' participation in the DLC. Data analysis showed that the distance learning held on DLC significantly improved the emotional intelligence of students with learning difficulties. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συναισθηματική νοημοσύνη, μαθησιακές δυσκολίες (EL)
ψηφιακές κοινότητες μάθησης, (EL)
learning difficulties (EN)
Emotional intelligence (EN)
digital learning communities (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-12-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 12, No 2 (2016); 103-121 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 12, No 2 (2016); 103-121 (EN)

Copyright (c) 2020 Παναγιώτα Σελίμη, Ειρήνη Στρούζα, Ιουλία Χατζηιωάννου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.