Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του (EL)
E-tutoring programs' integration in Greek School Education. Pierce e-tutoring online program. An Appraisal of Its Operation (EN)

Δουκάκης, Σπυρίδων
Μιχαλοπούλου, Γεωργία

Τα προγράμματα/υπηρεσίες e-tutoring που υλοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία, αρχικά θα επιχειρηθεί μία επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων etutoring. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το Pierce e-tutoring online program, το οποίο ξεκίνησε την πιλοτική του λειτουργία το σχολικό έτος 2012-2013 και από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και σήμερα λειτουργεί καθημερινά σε τρία γνωστικά αντικείμενα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσική, ενώ από το σχολικό έτος 2016-2017 εντάχθηκε και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Μέσω του Pierce e-tutoring online program οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να λάβουν υποστήριξη κατά τις απογευματινές ώρες στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν. Ακολούθως, θα επιχειρηθεί αποτίμηση της λειτουργίας του προγράμματος/υπηρεσίας, η οποία αναδεικνύει τα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές τόσο στο γνωστικό αντικείμενο, όσο και στην εργασία τους σε online περιβάλλοντα μιας και τους παρέχετε η ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την αξία του ψηφιακού κόσμου. Τέλος, η εργασία θα ολοκληρωθεί με προτάσεις ένταξης σχετικών προγραμμάτων/υπηρεσιών στην ελληνική σχολική εκπαίδευση, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. (EL)
Online e-tutoring programs offer educational and developmental opportunities to students of secondary education. In this paper, an overview of the international literature relating to the practice of e-tutoring programmes is presented. Then, the Pierce e-tutoring online program, offered to the students of Pierce-The American College of Greece, will be presented. The specific program was launched on a pilot basis in the academic year 2012-2013. Since 2013-2014, it has been offered in three academic disciplines: Ancient Greek, Mathematics and Physics while in 2016-2017, Modern Greek Language was also included in the courses offered as part of the etutoring program. Through the Pierce e-tutoring online program, students have the opportunity to receive academic support in the evening, in the subject they wish. Furthermore, an assessment of the program will be attempted, outlining the multiple benefits for students not only in the subject-area of their choice, but also in their workin an online environment, as this allows them to redefine the value of digitaltechnologies. Finally, several proposals related to the integration of such programs in the Greek educational system, contributing thus to the support of students and their families, will be made. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

E-tutoring, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-12-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 12, No 2 (2016); 143-165 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 12, No 2 (2016); 143-165 (EN)

Copyright (c) 2020 Σπυρίδων Δουκάκης, Γεωργία Μιχαλοπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.