Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων εκπαιδευομένων που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης εξ αποστάσεως/μικτής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων εκπαιδευομένων που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης εξ αποστάσεως/μικτής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (EL)
Distance learning in the context of non-formal education and learning: Investigation of learner’s views and attitudes who participated in training distance/blended learning programmes of the Labour Institute of GSEE (EN)

Οικονόμου, Χριστίνα Βασιλείου

Κύριο αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης εξ αποστάσεως/μικτής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και υλοποιήθηκαν από το περιφερειακό παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου-Κυκλάδων.Στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν η συμμετοχή και η εμπειρία των εκπαιδευομένων σε προηγούμενα προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης τόσο παραδοσιακής/διά ζώσης εκπαίδευσης όσο και εξ αποστάσεως/μικτής εκπαίδευσης καθώς και η προτίμηση των εκπαιδευομένων για τα προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης παραδοσιακής/διά ζώσης ή εξ αποστάσεως/μικτής εκπαίδευσης. Επίσης η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευομένων ως προς το σύνολο της μαθησιακής τους  εμπειρίας, ως προς την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε, ως προς τον ρόλο του/της εκπαιδευτή/τριας και τέλος ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) και της συμβολής του ή μη κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας στα προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης εξ αποστάσεως/ μικτής εκπαίδευσης.The main object of the research was to investigate learner’s views and attitudes who participated in training distance/blended learning of the Labour Institute of GSEE and were implemented by the regional branch of the INE GSEE South Aegean-Cyclades.Objectives of the study consisted of learner’s participation and experience in previous training programs both traditional and distance/blended learning, as well as learner’s preference for traditional training programs or distance/blended training programs. Also the investigation of learner’s views and attitudes to the whole of their learning experience, to the quality of educational material which be used, to the trainer’s role and finally to the Learning Management System (LMS) and contribution or not during the learning process in distance/blended learning training programs. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαίδευση ενηλίκων (EL)
Open distance learning (EL)
Ανοικτή εξ αποστάσεως μάθηση (EL)
e-learning (EL)
blended learning (EL)
μικτή μάθηση (EL)
lifelong education (EL)
ηλεκτρονική μάθηση (EL)
μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση (EL)
non-formal education (EL)
διά βίου εκπαίδευση και μάθηση (EL)
adults learning (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 13, No 2 (2017); 17-34 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 13, No 2 (2017); 17-34 (EN)

Copyright (c) 2020 Χριστίνα Βασιλείου Οικονόμου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.