Εφαρμογή και αξιολόγηση του μαθήματος με τίτλο «Μαθαίνω πως να μαθαίνω να αθλούμαι» που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός ομίλου αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογή και αξιολόγηση του μαθήματος με τίτλο «Μαθαίνω πως να μαθαίνω να αθλούμαι» που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός ομίλου αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών (EL)
Application and evaluation of the lesson entitled «Learning to learn how to exercise» that was taught by the distance learning method, within the frame of an Excellent Club in the Model Experimental Junior High School of Patras (EN)

Καμπύλης, Νίκος

Η παρούσα εργασία, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της μεθόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ) στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει σαν σκοπό την αξιολόγηση στην πράξη της λειτουργίας του εκπαιδευτικού υλικού, των γραπτών εργασιών, των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.), των στοιχείων επικοινωνίας αλλά και της οργανωτικής διαδικασίας μέσα στην οποία εντάχθηκε.Εκμεταλλευτήκαμε τη δυνατότητα που προσφέρουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) και προχωρήσαμε στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παροχή ενός ολοκληρωμένου μαθήματος συμπληρωματικής εξΑΕ, με εκπαιδευτικό αντικείμενο από τις επιστήμες της Φυσικής Αγωγής κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Οι είκοσι συμμετέχοντες, ήταν μαθητές της Γ΄ Τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών (Π.Π.Γ.Π.).Για την αξιολόγηση των στοιχείων που συνέθεσαν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή επιλέξαμε ως ερευνητικά εργαλεία συλλογής πρωτογενών δεδομένων, ένα ερωτηματολόγιο με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις το οποίο διανεμήθηκε στο σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών, αλλά και την παράλληλη λήψη έξι ημιδομημένων συνεντεύξεων.Η διαδικασία της αξιολόγησης, μας έδωσε τη δυνατότητα του χαρακτηρισμού του εκπαιδευτικού αυτού εγχειρήματος ως ιδιαίτερα επιτυχούς και λειτουργικού, ενώ ανέδειξε ταυτόχρονα τη σκοπιμότητα επανάληψης ανάλογων εκπαιδευτικών εφαρμογών στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό, οι γραπτές εργασίες, οι Ο.Σ.Σ., η οργάνωση του μαθήματος και η επικοινωνία λειτούργησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα η ερευνητική διαδικασία, έφερε στην επιφάνεια κάποια στοιχεία των αντικειμένων της αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει νατεθούν υπό επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό. (EL)
This paper, in the context of using the method of Distance Learning in secondary education, aims to evaluate in practice the function of the educational material, the written assignments, the plenary sessions, the elements of communication and, also, the organizational context within which this educational practice took place.Taking advantage of the new legislation concerning the Experimental schools, we proceeded to the designing, applying and providing a whole course with the method of DE in the scientific field of Physical Education during the school year 2013-14. The participating students (twenty in number) were in the third grade of the experimental junior high school of Patras. In order to assess the elements which comprise this educational practice we chose a questionnaire with open and closed questions as a research tool for gathering data. This questionnaire has been distributed to the participating students as well as taking six semi-structured interviews.The process of evaluation gave us the ability to characrerise this effort extremely successful, whereas, it, simultaneously, showed the expediency of repeating similar educational implementations in the secondary education. The educational material, the written assignments, the plenary session, the elements of communication and the organizational context assisted and supported to a great extent the overall educationalprocess. In parallel, the research process has brought into surface some points and facets of the evaluation process which should be reexamined and redefined. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αξιολόγηση (EL)
επικοινωνία (EL)
γραπτές εργασίες (EL)
εκπαιδευτικό υλικό (EL)
σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις (EL)
plenary sessions (EN)
assessment (EN)
educational material (EN)
school distance education (EN)
communication (EN)
written assignments (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-06-02


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 13, No 1 (2017); 38-53 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 13, No 1 (2017); 38-53 (EN)

Copyright (c) 2020 Νίκος Καμπύλης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.