Παιδαγωγικό υλικό στην σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Κέντρο της Βικτώρια στην Αυστραλία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαιδαγωγικό υλικό στην σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Κέντρο της Βικτώρια στην Αυστραλία (EL)
Pedagogical material in school distance education. Case study: The Distance Educational Centre of Victoria in Australia (EN)

Μανούσου, Ευαγγελία
Γεωργιάδη, Ειρήνη
Κοντογεωργάκου, Βασιλική
Κόκκαλη, Άννα

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για τις προδιαγραφέςΠολυμορφικού Εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, αλλά και η παρουσίαση και ανάλυση του Παιδαγωγικού υλικού που χρησιμοποιείται στο Κέντρο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Βικτώρια (Distance Education Centre Victoria / DECV), στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα μελετήθηκε ενδεικτικά ένα κεφάλαιο από το υλικό που χρησιμοποιείται από το παραπάνω σχολείο για τη διδασκαλία από το 1ο ως το 6ο Επίπεδο - Τάξη του Δημοτικού. Καταγράφηκαν το είδος του υλικού και οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων, συνδέθηκαν με τη μαθησιακή διαδικασία και σχολιάστηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση του μαθητή με το παιδαγωγικό υλικό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό με την εκπόνηση εργασιών και δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι τα κυριότεραχαρακτηριστικά του υλικού είναι η αξιοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα επίπεδα, ότι δίνεται έμφαση στην αυτονομία και αυτενέργεια του μαθητή, ότι καλλιεργείται η γραπτή, προφορική, εικαστική, οπτικοακουστική και ψυχοκινητική έκφραση και ότι οι μαθητές έχουν τον έλεγχο της εξέλιξης και της προόδου τους. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, παιδαγωγικό υλικό (Π.Υ.) αποτελεί μια εξαιρετικά καλή πρακτική και η μελέτη του ένα πολύ καλό παράδειγμα παιδαγωγικού υλικού. (EL)
Τhis article presents the theoretical framework that is related to the specifications of the multifunctional educational material for distance school education and also the presentation and analysis of the pedagogical material used in Distance Education School of Victoria in Australia. Concretely, a chapter was indicatively studied from the educational material that is used in teaching by the above mentioned school, from the 1st to the 6th level - class of the elementary school. There were also recorded the types of the material and the categories of the activities, they were connected with the learning process and were commented with concrete criteria. The analysis results showed that the interaction of the student with the educational material is accomplished largely by developing activities of graded difficulty. It was also foundthat the main characteristics of the material are the development of theinterdisciplinary approach at all levels, the emphasis on autonomy and self-acting of the student, the cultivation of the written, oral, visual, audiovisual and psychomotor expression and that students have the monitoring of their own progress and development. Consequently, this educational material is a very good practice and its study is considered as a very good example of teaching material. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-06-02


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 13, No 1 (2017); 5-25 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 13, No 1 (2017); 5-25 (EN)

Copyright (c) 2020 Ευαγγελία Μανούσου, Βασιλική Κοντογεωργάκου, Ειρήνη Γεωργιάδη, Άννα Κόκκαλη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.