Μία σύνθετη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια ενός υβριδικού – ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση της δικτυακής τεχνολογίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜία σύνθετη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια ενός υβριδικού – ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση της δικτυακής τεχνολογίας (EL)
Α pedagogical design of a complex instructional intervention with the creation of a hybrid collaborative learning environment (EN)

Hambiaouris, Kostas
Raptis, Aristotle
Rapti, Athanasia

Η εργασία αναφέρεται στον παιδαγωγικό σχεδιασμό μίας σύνθετης διδακτικής παρέμβασης με τη δημιουργία ενός καινοτόμου, ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος, που περιελάμβανε τηλεδιδασκαλία, αλλά και τηλεσυνεργασία1 του οποίου τα αποτελέσματα και οι διαδικασίες διερευνήθηκαν (με τη μεθοδολογία της ποιοτικής εκπαιδευτικής έρευνας) ως προς: α) το ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης, β) την επίδοση και το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών, καθώς και γ) την ανάπτυξη της παιδαγωγικής εμπειρίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Με βάση τη μεθοδολογία του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»2 (Anastasiades, 2003) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα διδακτικό πλαίσιο, το οποίο όμως εστίασε περισσότερο στο ανώτερο επίπεδο της τηλεσυνεργασίας και σε διερευνητικές στρατηγικές με υιοθέτηση της μεθοδολογίας των κοινοτήτων μάθησης3 (Dillenbourg et al., 1995), που λειτουργούσαν τόσο μέσα στην τάξη, όσο και σε συνεργασία με αδελφοποιημένες ομάδες μαθητών από απομακρυσμένα σχολεία, στο πλαίσιο της κοινωνικο-εποικοδομιστικής και κριτικής - χειραφετικής προσέγγισης και της ομαδοσυνεργατικής στρατηγικής (Ράπτης και Ράπτη, 2007). (EL)
This paper refers to the pedagogical design of a complex instructional intervention with thecreation of a hybrid collaborative learning environment involving distance teaching anddistance collaboration among groups of students. Learning outcomes and processes have beeninvestigated by qualitative research methods concerning: a) the psychosocial climate of theclass b) the students’ cognitive achievement and c) the participant teachers’ critical reflectionon their own educational experience. The students managed to get introduced normally to thenew learning environment. This was achieved through the implementation of three phases: a)the virtual class, b) the distance collaboration and c) the distance learning communities andcooperative teaching. This innovative educational project has been based on a previousexperience we gained as participants in the EU educational program called ‘Odysseus’(Anastasiades, 2003). However, this particular intervention has been further developed,especially at the students’ distance collaboration level through the initiation of some moreopen, student-centred and complex collaborative investigative learning activities. During thiseducational implementation the pedagogical principles of the cognitive and socialconstructivism have been adopted, together with some elements of the critical/transformativeapproach, while the method of a complex, exploratory project, with the use of ICT in acollaborative, learning environment (with or without teleconferencing) has been used as amain instructional approach. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2009-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 5, No 1 (2009); 88-101 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 5, No 1 (2009); 88-101 (EN)

Copyright (c) 2020 Kostas Hambiaouris, Aristotle Raptis, Athanasia Rapti (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.