Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέματος για τη διπλωματική τους εργασία στη ΘΕ ΕΚΠ65

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέματος για τη διπλωματική τους εργασία στη ΘΕ ΕΚΠ65 (EL)
The difficulties that the students confront in the choice of the subject for their diplomatic project in the module “Open and Distance Learning” (EN)

Γεωργιάδη, Ρένα

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εντοπιστούν και να συζητηθούν τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν την επιλογή του θέματος των διπλωματικών εργασιών (FΕ) της ΘΕ ΕΚΠ65, που ανήκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (ΕΚΠ) και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (ΕΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιπλέον η εργασία αυτή στοχεύει να αποτελέσει ένα βοήθημα για τους φοιτητές που βρίσκονται στην έναρξη της διπλωματικής τους εργασίας, όχι μόνο με την ανάπτυξη των δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίσουν στην επιλογή του κατάλληλου θέματος της FΕ, αλλά και με την κατάθεση κάποιων προτάσεων και κατευθυντηρίων γραμμών με σκοπό την διευκόλυνσή τους.Λέξεις/έννοιες κλειδιά: Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διπλωματική εργασία, επιλογή θέματος, ερευνητικό πρόβλημα (EL)
The aim of this paper is to detect and discuss the most important problems that refer to the choice of the dissertation’s subject in the module “Open and DistanceLearning”. The module is part of the post-graduate programs “Studies in Education” and “Education of Adults” offered by the Hellenic Open University. Additionally, this paper seeks to offer a guide for the students that are in the beginning of the accomplishment of their dissertation , not only with the elaboration of the difficulties that they may face in their choice of the appropriate subject, but also with the filing of some sentences and guide-lines with the aim to accommodate them. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2008-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 4, No 1 (2008); 42-48 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 4, No 1 (2008); 42-48 (EN)

Copyright (c) 2020 Ρένα Γεωργιάδη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.