Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας ως προς την συμβουλευτική, επικοινωνία και ενθάρρυνση των φοιτητών της ΘΕ ΕΚΠ65 στο ΕΑΠ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας ως προς την συμβουλευτική, επικοινωνία και ενθάρρυνση των φοιτητών της ΘΕ ΕΚΠ65 στο ΕΑΠ (EL)

Γεωργιάδη, Ειρήνη
Παυλάκης, Ιωάννης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια έρευνα που έχει σκοπό την διερεύνηση του ρόλου του επιβλέποντα καθηγητή, ως προς τη συμβουλευτική, την ενθάρρυνση και την επικοινωνία του με τους φοιτητές, σε όλες τις φάσεις της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στη ΘΕ ΕΚΠ65. Για τη διερεύνηση αυτή πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση και ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις από πέντε επιβλέποντες,  τον συντονιστή της ΘΕ και έξι απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση».Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σε όλες τις φάσεις της εκπόνησης των ΔΕ στην ΘΕ ΕΚΠ65, ο επιβλέπων καθηγητής παρέχει συμβουλές για την εκπόνηση και τη συγγραφή της ΔΕ και ενθαρρύνει τους φοιτητές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Από την έρευνα φαίνεται επίσης ότι οι φοιτητές έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη για συμβουλευτική και επικοινωνία στο αρχικό στάδιο που προσπαθούν να καθορίζουν το ερευνητικό ερώτημα και το θέμα της ΔΕ. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι ο επιβλέπων φροντίζει να διατηρεί επικοινωνία με το φοιτητή, χρησιμοποιώντας κυρίως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ο επιβλέπων καθηγητής, αποτελεί για τον φοιτητή τον υποστηρικτικό παράγοντα που τον οδηγεί στην ολοκλήρωση της ΔΕ και στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην ΘΕ ΕΚΠ65 του ΕΑΠ. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επιβλέπων Καθηγητής, Διπλωματική Εργασία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενθάρρυνση, επικοινωνία, συμβουλευτική (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2011-06-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 7, No 2 (2011); 36-53 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 7, No 2 (2011); 36-53 (EN)

Copyright (c) 2020 Ιωάννης Παυλάκης, Ειρήνη Γεωργιάδη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.