Ο παράγοντας παρακίνησης «επαγγελματική ανέλιξη» ως κίνητρο συμμετοχής των φοιτητών του Ε.Α.Π. στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων».

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Ο παράγοντας παρακίνησης «επαγγελματική ανέλιξη» ως κίνητρο συμμετοχής των φοιτητών του Ε.Α.Π. στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων». (EL)

Θεοδωρίδης, Ευστάθιος

Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη διερεύνηση και εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και κινήτρων αυτών. Μολονότι η  καταλυτική επίδραση των κινήτρων συμμετοχής στην επιτυχή πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει αποδειχθεί εδώ και δεκαετίες, το θέμα της παρακίνησης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν έχει ερευνηθεί σημαντικά. Η έλλειψη παρόμοιων ερευνητικών προσπαθειών στους κόλπους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εστίασε την προσοχή του ερευνητή στους ενηλίκους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Εκπαίδευση Ενηλίκων”. Οι στόχοι της έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πρώτον την επιρροή του υποκινητικού παράγοντα «επαγγελματική ανέλιξη» στη συμμετοχή ενήλικων φοιτητών του Ε.Α.Π. στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και κατά δεύτερον εάν ο συγκεκριμένος παράγοντας διαφοροποιούνταν, ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Κλίμακας Συµµετοχής στην Εκπαίδευση του Boshier(το οποίο είναι βασισμένο σε µία τυπολογία επτά παραγόντων παρακίνησης) σε ένα δείγμα 162 ατόμων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η «επαγγελματική ανέλιξη» αποτέλεσε βασικό κίνητρο και μάλιστα με τον υψηλότερο βαθμό επιρροής σε σχέση με τους υπόλοιπους παράγοντες. Όσον αφορά τη διαφοροποίησή του ανάλογα με τα επιμέρους δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων η γενικότερη διαπίστωση ήταν ότι αυτός δε διαφοροποιούνταν σε σημαντικό βαθμό, ενώ όπου υπήρχε διαφοροποίηση αυτή ήταν μικρής σχετικά βαρύτητας. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό με τα αντίστοιχα ευρήματα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενήλικος φοιτητής, κίνητρα συμμετοχής, παράγοντας παρακίνησης, επαγγελματική ανέλιξη (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2011-06-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 7, No 2 (2011); 54-74 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 7, No 2 (2011); 54-74 (EN)

Copyright (c) 2020 Ευστάθιος Θεοδωρίδης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)