Η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση στην εξΑΕ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2013 (EN)
Η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση στην εξΑΕ (EL)

Νικολάκη, Εύη
Κουτσούμπα, Μαρία

Η εργασία μελετά την έννοια της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στην εξΑΕ.Ειδικότερα, διερευνά το ρόλο της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης σε σχέση με τημαθησιακή λειτουργία και την ακαδημαϊκή επίτευξη στην εξΑΕ. Η διερεύνησηστηρίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της εξΑΕ και της αυτο-ρυθμιζόμενηςμάθησης. Στα συμπεράσματα της έρευνας καταγράφεται πως η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και, ειδικότερα η κοινωνικογνωστική της προσέγγιση, παρέχει το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση και ανάλυση της μαθησιακής διαδικασίας στην εξΑΕ καταδεικνύοντας έτσι τη σημαντικότητα υποστήριξής της στο περιβάλλον αυτό. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εξΑΕ, αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, μαθησιακή λειτουργία, ακαδημαϊκή επίτευξη (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2013-06-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 9, No 1 (2013); 19-31 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 9, No 1 (2013); 19-31 (EN)

Copyright (c) 2020 Εύη Νικολάκη, Μαρία Κουτσούμπα (EN)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)