Η εξ αποστάσεως ομαδοσυνεργατική εκπαίδευση στο πλαίσιο ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης ως μέσο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εξ αποστάσεως ομαδοσυνεργατική εκπαίδευση στο πλαίσιο ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης ως μέσο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (EL)

Παπαστεργίου, Μαρίνα
Αποστόλου, Μαριάννα
Αντωνίου, Παναγιώτης

Τα σχέδια εργασίας θεωρούνται για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ως η καταλληλότερη διδακτική μεθοδολογία (Βασάλα, 1994). Τα σχέδια εργασίας προϋποθέτουν ομαδοσυνεργατική μάθηση και ομαδικές εργασίες και έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών/ριών (Μιχαηλίδης, 2003). Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν γέφυρα ανάμεσα στη σχολική γνώση και την ενήλικη ζωή (Ματσαγγούρας, 2003). Σχέδια εργασίας (Frey, 1998) μπορούν να υλοποιηθούν από απόσταση μέσω του Διαδικτύου, αν αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχουν οι Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης (ΨΚΜ). Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση που ενδεχομένως είχε στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών/ριών η συμμετοχή τους σε ΨΚΜ για την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΠΕ. Είκοσι-επτά μαθητές/ριες της Α΄ τάξης Γυμνασίου ολοκλήρωσαν το σχέδιο εργασίας: «Δασικό οικοσύστημα: ωφέλειες - απειλές» χρησιμοποιώντας ως περιβάλλον αλληλεπίδρασης ΨΚΜ που αναπτυχθήκαν μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Yahoo Groups. Οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών/ριών  αξιολογήθηκαν με το ερωτηματολόγιο των Κοινωνικών Δεξιοτήτων για Μαθητές (SSQ-PU) (Spence, 1995) πριν και μετά τη συμμετοχή των μαθητών/ριών στις ΨΚΜ. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η βασιζόμενη σε σχέδια εργασίας εξ αποστάσεως ομαδοσυνεργατική μάθηση που έλαβε χώρα στις ΨΚΜ ενίσχυσε σημαντικά τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών/ριών. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνικές δεξιότητες, ψηφιακές κοινότητες μάθησης, περιβαλλοντική εκπαίδευση (EL)
περιβαλλοντική εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2014-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 10, No 1 (2014); 33-48 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 10, No 1 (2014); 33-48 (EN)

Copyright (c) 2020 Μαριάννα Αποστόλου, Παναγιώτης Αντωνίου, Μαρίνα Παπαστεργίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.