ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ (EL)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ (EN)

Μελισσαροπούλου, Δήμητρα; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Στόχος της συγκεκριμένης συμβολής είναι η περιγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων φαινομένων που διέπουν την ονοματική κλίση της μεγαρικής διαλέκτου με σύγχρονους γλωσσολογικούς όρους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε φαινόμενα αναδιάρθρωσης των κλιτικών τάξεων των ονομάτων σε σχέση τόσο με άλλες διαλέκτους όσο και με την Κοινή Νέα Ελληνική, σε φαινόμενα αλλαγής γένους, αλλά και στην αλληλεπίδραση-διαδραστική σχέση γένους και κλιτικής τάξης για την μείωση των κλιτικών τάξεων και την αναδιαμόρφωση των κλιτικών παραδειγμάτων. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την αναδιαμόρφωση της ονοματικής κλίσης της διαλέκτου είναι ο εξοβελισμός των αρχαιοπρεπών κλιτικών τάξεων – παραδειγμάτων και η μορφολογική ένταξη των αντίστοιχων ουσιαστικών στις πλέον ομαλές και παραγωγικές και κατ’ αυτή την έννοια αμαρκάριστες κλιτικές τάξεις. Σε θεωρητικό επίπεδο, τα διαλεκτικά δεδομένα προσφέρουν επίσης επιπλέον στήριξη στον ισχυρισμό για το συνδυαστικό ρόλο του γραμματικού γένους και του κλιτικού παραδείγματος στην διαμόρφωση της ονοματικής κλίσης και για τη συγκεκριμένη διαλεκτική ποικιλία της Ελληνικής. (EL)
The aim of this contribution is to give a general overview of the nominal inflection of the Megara dialect. Observations and comments on the similarities and the dissimilarities with other Modern Greek dialectal varieties are offered as well. Our data show that one of the main forces triggering paradigmatic uniformity and restructuring phenomena in the dialect is the drop of paradigms that are marked as [+ learned] and thus less productive, via the incorporation of nouns of learned origin in the most productive and thus unmarked inflectional classes. In this process, the joint forces of the unmarked grammatical gender value with the semantic characteristic [-human] are thought to play an important role in the new class membership. Furthermore, dialectal data offer further support to the claim of the combinatorial role of grammatical gender and inflectional paradigm in the organization of Greek nominal inflection in general. (EN)

παραδειγματική ομοιομορφία (EL)
μεγαρική διάλεκτος (EL)
κλιτική τάξη (EL)
αλλομορφία (EL)
γένος (EL)
ονοματική κλίση (EL)
κλιτικό παράδειγμα (EL)
linguistics (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-12-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 36-54 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 36-54 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.