Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ GREED

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ GREED (EL)
Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ GREED (EN)

Καρασίμος, Αθανάσιος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Εργαστήριο Νέων Ελληνικών Διαλέκτων ξεκίνησε την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων GreeD, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δεδομένα διαλεκτικού ενδιαφέροντος, τόσο γλωσσικά όσο και μεταγλωσσικά. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε τη βάση δεδομένων GreeD μέσα από τα στοιχεία της διαλέκτου των Μεγάρων. Η βάση δεδομένων δεν εξαρτάται από συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα (OS) ή εμπορικό λογισμικό, και ένα κύριο χαρακτηριστικό της είναι η τρισδιάστατη δομή σχετικά με (i) τα διαλεκτικά δεδομένα, (ii) τα μεταγλωσσικά δεδομένα και (iii) τη συνδυασμένη περιήγηση και των δύο. Ο βασικός στόχος είναι να αναλυθεί μια διάλεκτος με καθιερωμένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά. Παρά το γεγονός ότι το έργο είναι ακόμη σε εξέλιξη, η βάση δεδομένων GreeD περιέχει 20 ώρες φυσικού διαλεκτικού λόγου από τα Μέγαρα, οι οποίες συνοδεύονται από μεταγλωσσικές πληροφορίες, σε σύνολο 400 ωρών διαλεκτικού λόγου και 40 ωρών υλικού είναι ήδη επισημειωμένο και μεταγεγραμμένο. (EL)
Greece contains a rich variety of dialects (cf. Kontosopoulos 2006), some of which are used systematically in every-day speech, while others are restricted to specific groups of elders and are in danger of extinction. Νo attempt has been made to digitize, catalogue and encode dialectal data until very recently, when the Laboratory of Modern Greek Dialects started developing the GREED Database, with the aim to facilitate access to dialectal data, both linguistic and metalinguistic, in order to share dialectal information with the international linguistic community and ultimately preserve a significant linguistic heritage. More particularly, we present the dialect of Megara. The base has been built on established standards, such as the TEI Header, OLAC and IMDI, and its main goal is the enhancement of the material, the exchange of data and the support of academic research activities. It is not dependent on specific operational systems (OS) and commercial software, and a principal characteristic is the three-dimensional structuring concerning (i) the dialectal data, (ii) the metalinguistic data and (iii) the combined browsing of both. Although the work is still in progress, GREED contains 20 hours of natural dialectal speech from Megara, which is accompanied by metalinguistic information (overall: 400 hours of dialectal speech and 40 hours of material are already annotated and transcribed). Among the future benefits of the database will be to help future dialectal research, in categorizing and organizing various phonological and morphological phenomena, which are found cross-dialectally, and make easier the publication of dictionaries and grammars of the various Modern Greek dialects (EN)

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (EL)
διάλεκτος των Μεγάρων (EL)
GREED (EL)
βάσεις δεδομένων (EL)
linguistics (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Greek

2011-12-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 114-132 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 114-132 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)