Φωτοκαταλυτική αναγωγή του νερού με χρήση διθειολενικών συμπλόκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτοκαταλυτική αναγωγή του νερού με χρήση διθειολενικών συμπλόκων

Κουτσούρη Ευγενία (EL)

Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής στην Ανόργανη Χημεία και Ανόργανη Χημική Τεχνολογία στο εργαστήριο της Ανόργανης Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλύπτει βιβλιογραφικά φωτοκαταλυτικά συστήματα παραγωγής υδρογόνου με ομογενή φωτοκατάλυση ενώ πειραματικά ασχολείται με τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό συμπλόκων ενώσεων που παρουσιάζουν έντονες απορροφήσεις στην ορατή περιοχή και θα μπορούσαν να δράσουν ως χρωμοφόρα ή φωτοκαταλύτες για την παραγωγή υδρογόνου. Κατά τη διάρκεια της παρούσας διατριβής συνετέθησαν τα ακόλουθα σύμπλοκα [Cu(4,4΄-dcbpy)2]Cl, όπου dcbpy=4,4΄-δικαρβόξυ-2,2΄-διπυριδίνη [Cu(5,5΄-dcbpy)2]Cl όπου dcbpy=5,5΄-δικαρβόξυ-2,2΄-διπυριδίνη και [W{S2C2(C6H5)2}3](TBA) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες αναγωγής πρωτονίων. Επίσης, συνετέθησαν και τα γνωστά από τη βιβλιογραφία σύμπλοκα του ρηνίου: [Rebpy(CO)3Br], [Rebpy(CO)3Cl], [Rebpy(CO)3(MeCN)](PF6), [Rebpy(CO)3(NCS)](PF6) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρωμοφόρα. Όλα τα προαναφερθέντα σύμπλοκα χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία FT–IR, UV-Vis, Η-NMR, κυκλική βολταμετρία (CV), και φασματοσκοπία εκπομπής. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν φωτοκαταλυτικά συστήματα για την ανίχνευση Η2, όπου τα σύμπλοκα [Rebpy(CO)3Br], [Rebpy(CO)3Cl], [Rebpy(CO)3(MeCN)](PF6), [Rebpy(CO)3(NCS)](PF6), [Ru(bpy)3]Cl2, [Ru(dcbpy)2Cl2], [Ru(dcbpy)2qdt] χρησιμοποιήθηκαν ως φωτοευαισθητοποιητές (PS), τα σύμπλοκα [Ni{S2C2(Ph)2}2], [Ni{S2C2(Ph)2}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2], [Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2], [Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph)2}2C3], [Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2C3], [Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2C3], [Ni(bdt)2](TBA), [Ni(bdt)2C3], [Ni(S4C3)Fe(CO)Cp*](BF4), [W{S2C2(C6H5)2}3], [W{S2C2(C6H5)2}3](TBA), [Cu(4,4΄-dcbpy)2]Cl, και [Cu(5,5΄-dcbpy)2]Cl ως καταλύτες αναγωγής πρωτονίων (Cat.), και οι ενώσεις τριαιθανολαμίνη (ΤΕΟΑ), και ασκορβικό οξύ/ασκορβικό νάτριο ως δότες ηλεκτρονίων. Το σύστημα διαλυτών αποτελείται από DMF, DMF/ H2O, CH3CN/H2O, Aκετόνη, CH2Cl2, H2O. Για την ανίχνευση του Η2 χρησιμοποιήθηκε αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (ΤCD). (EL)
This work was conducted within the PhD thesis in the field of Inorganic Chemistry and Inorganic Technology, at the Inorganic Laboratory of the Chemistry Department of UoA. It covers literature photocatalytic systems for hydrogen production with homogeneous photocatalysis, whereasexperimental deals with the synthesis and characterization of complexes that show strong absorptions in the visible region and could act as chromophores or photocatalysts for hydrogen production. During this thesis complexes [Cu(4,4΄- dcbpy)2]Cl, where dcbpy=2,2'-bypiridine-4,4'-dicarboxylate and [Cu(5,5΄- dcbpy)2]Cl, where dcbpy=2,2'-bypiridine-5,5'-dicarboxylate, which can be used as proton reductive catalysts, have been synthesized. Also, rhenium complexes have been prepared following the literature procedures: [Rebpy(CO)3Br], [Rebpy(CO)3Cl], [Rebpy(CO)3(MeCN)](PF6), [Rebpy(CO)3(NCS)](PF6), which can be used as chromophores. All these complexes were characterized by physicochemical methods, FT-IR, UV-Vis, 1H-NMR, cyclic voltammetry (CV), and spectroscopy methods, emission. During this thesis the photocatalytic systems have been tested for hydrogen production where the complexes [Rebpy(CO)3Br], [Rebpy(CO)3Cl], [Rebpy(CO)3(MeCN)](PF6), [Rebpy(CO)3(NCS)](PF6), [Ru(bpy)3]Cl2, [Ru(dcbpy)2Cl2], [Ru(dcbpy)2qdt] were used as photosensitizers (PS), the complexes [Ni{S2C2(Ph)2}2], [Ni{S2C2(Ph)2}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2], [Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2], [Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph)2}2C3], [Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2C3], [Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2C3], [Ni(bdt)2](TBA), [Ni(bdt)2C3], [Ni(S4C3)Fe(CO)Cp*](BF4), [W{S2C2(C6H5)2}3], [W{S2C2(C6H5)2}3](TBA), [Cu(4,4΄-dcbpy)2]Cl, and [Cu(5,5΄-dcbpy)2]Cl as proton reductive catalysts, and the species triethanolamine TEOA and ascorbic acid/sodium ascorbate as sacrificial electron donors. Τhe solvents used were DMF, DMF/ H2O, CH3CN/H2O, acetone, CH2Cl2, H2O. For the detection of H2 a gas chromatographer with a thermal conductivity detector (TCD) was used. (EN)

born_digital_thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.