Αλγοριθμικές τεχνικές μπεϋζιανής και κλασική προσέγγισης σε μοντέλα ανάπτυξης φυτών και ζητήματα σύγκλισης στο σύνορο του παραμετρικού χώρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αλγοριθμικές τεχνικές μπεϋζιανής και κλασική προσέγγισης σε μοντέλα ανάπτυξης φυτών και ζητήματα σύγκλισης στο σύνορο του παραμετρικού χώρου

Λογοθέτης Δημήτριος (EL)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν δύο προβλήματα που προέκυψαν μέσα στο πλαίσιο μελέτης μοντέλων ανάπτυξης φυτών. Το πρώτο είναι ένα θεωρητικό ζήτημα που αφορά τη στατιστική μέθοδο της Γκαουσιανής τυχαιοποιήσης και πιο συγκεκριμένα της σύγκλισης ενός αλγορίθμου ΕΜ που προκύπτει μέσα στο πλαίσιο αναζήτησης λύσεων της μεθόδου αυτής. Το επιθυμητό σημείο σύγκλισης βρίσκεται στο σύνορο του παραμετρικού χώρου δημιουργώντας μια ιδιάζουσα κατάσταση. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα εκτίμησης παραμέτρων στο μοντέλο ανάπτυξης φυτών GreenLab για το οποίο σχεδιάστηκε ένας αλγόριθμος μπεϋζιανής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα του οποίου αντιπαραβάλλονται με άλλα, προηγούμενων αλγοριθμικών τεχνικών κλασικής προσέγγισης. (EL)
In this thesis, two problems were studied which arize in the framework of plant growth models. The first one is a theoretical issue concerning the statistical method Gaussian Randomization and more specifically the convergence of an EM algorithm in order to approximate the solution. The desirable convergence point falls into the boundary of parameter space creating a non typical situation. The second one is a parameter estimation problem in the Greenlab model and an algorithm of bayesian approach was designed. The results of which, were compared, with the results of previous algorithmics techniques of classical approach. (EN)

born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.