Λογισμικό σύστημα συλλογής πληροφοριών κυψελωτού και ασύρματου wi-fi δικτύου από συσκευή android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Λογισμικό σύστημα συλλογής πληροφοριών κυψελωτού και ασύρματου wi-fi δικτύου από συσκευή android

Μαντρατζής Μάριος (EL)

Η Εργασία αυτή αποτελείται από μια εφαρμογή για Android συσκευές και μια εφαρμογή PHP στον Εξυπηρετητή. Η συσκευή Android συλλέγει πληροφορίες για το κυψελωτό και το ασύρματο Wi-fi δίκτυο μαζί με την τοποθεσία από το GPS ή το κυψελωτό δίκτυο, και, αν ο χρήστης εγκρίνει, αποστέλλει κάποιες από αυτές, ανώνυμα, στον Εξυπηρετητή. Ο Εξυπηρετητής παρέχει μια ιστοσελίδα για τους διαχειριστές της εφαρμογής στον Εξυπηρετητή (PHP) που προβάλει αυτές τις πληροφορίες καθώς επίσης και στατιστικά που εξάγονται από αυτές. Ο σκοπός αυτού του λογισμικού συστήματος είναι να μπορεί ο χρήστης να βλέπει μερικές τεχνικές πληροφορίες για το κυψελωτό και το ασύρματο Wi-fi δίκτυο, καθώς επίσης και την τοποθεσία του, και ο διαχειριστής του Εξυπηρετητή να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για το κυψελωτό δίκτυο και το ασύρματο Wi-fi δίκτυο. Η εφαρμογή θα μπορεί να αναβαθμιστεί σε τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις για την εξαγωγή περισσότερων στατιστικών. Αποτελεί ένα εργαλείο για το μέσο χρήστη όσο και ένα εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί με έναν τοπικό εξυπηρετητή ρυθμισμένο με αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό SSL και αυτό έχει τους περιορισμούς του. Όμως με μερικές αλλαγές μπορεί να μετατραπεί σε Online εξυπηρετητή με αυθεντικό SSL όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. (EL)
This Project consists of an application for Android devices and a PHP application on the Server. The Android device collects information about the cellular and the wireless Wi-fi network, along with the location from the GPS or the cellular network, and, if the user approves, it sends some of the information, anonymously, on the Server. The Server provides a website for the administrators of the Server application (PHP) that shows the information collected as well as statistics that are exported from the that information. The purpose of this software system is that the user may see some technical information about the cellular and wireless Wi-fi network as well as his location, and the administrator of the Server may export some useful conclusions about the cellular and the wireless Wi-fi network. The application may be updated in any future updates so that it can export more statistics. It constitutes tool for the average user as long as a tool for exporting conclusions for academic purposes. This application works with a local server configured with a self-signed SSL certificate and this have it's limitations. But with some changes it can be converted to an Online server with real SSL as described below. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.