Μελέτη βαθμού αξιοποίησης του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη βαθμού αξιοποίησης του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία

Κοντογιώργη Δέσποινα (EL)
Τσαγγούρης Δημήτρης (EL)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο τη μελέτη του βαθμού αξιοποίησης του εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Το συγκεκριμένο δίκτυο απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, όπως μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επιμορφούμενους και επιμορφωτές, και έχει σαν στόχο να λειτουργήσει ως βήμα διαλόγου και αλληλοϋποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αρχικά γίνεται μια επισκόπηση του έργου της Ακαδημίας Πλάτωνος καθώς συμβάλαμε στην εργαστηριακή υποστήριξη των σεμιναρίων του 10ου Θεματικού Πεδίου "Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση" για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων συμμετείχαμε στην ομάδα "Εργαλεία Web 2.0" του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης». Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργασίας και υποστήριξης μεταξύ εκπαιδευομένων και διδασκόντων της ομώνυμης Ενότητας "Εργαλεία Web 2.0" του προγράμματος της Ακαδημίας Πλάτωνος, και αποτέλεσε έναυσμα για την εκπόνηση της μελέτης του βαθμού αξιοποίησης του δικτύου. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια γενικότερη περιγραφή των Κοινωνικών Δικτύων, αναφέροντας τις επιδράσεις τους στην κοινωνική ζωή, την εργασία, την ψυχολογία και τον ελεύθερο χρόνο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τονίζοντας το ρόλο τους στην εκπαίδευση ως εργαλείο διδασκαλίας, αξιολόγησης και μάθησης. Κατόπιν περιγράφεται αναλυτικά το δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης», το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας ανώνυμου ερωτηματολογίου και επώνυμων συνεντεύξεων, συγκρίνοντας τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος των Κοινωνικών Δικτύων στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικός και αξίζει η προσπάθεια συνεχούς ανάπτυξής τους και αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους. (EL)
This thesis aims to study the evaluation of the network “The Logo in Education: A community of practice and learning” in the teaching and learning process. This network has a large target group, such as school students, university students, teachers, trainees and trainers, in order to provide some assistance in several areas, such as support materials, better interactive communication between each other, etc. Firstly, we describe an overview Plato’s Academy, which was a part of this thesis, as we have contributed and supported the laboratory of a project and is the beginning for the study of Logo network. Our role was to support/help during workshops carried out as part of the 10th Thematic Seminar with the subject “Online and Electronic Environments”, in the premises of the Department of Informatics and Telecommunications. Afterwards, we continue with a general description of the Social Network, indication their effects on social life, work, psychology and leisure. Particular emphasis is given on the role of social networks in the educational process, highlighting their role in education as a teaching tool, evaluation and learning. Accordingly, we describe the network of the network “The Logo in Education: A community of practice and learning”, on which we worked out anonymous questionnaire survey and interviews, in order to compare the respective results and describe their stats in detail. This thesis concludes that ultimately, the role of Social Networks in education is very important and worth the effort of continuous development and upgrade of their capabilities. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.