Μελέτη της Απόδοσης των Αλγορίθμων Διαχείρισης Πόρων σε δίκτυα 4ης γενιάς σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη της Απόδοσης των Αλγορίθμων Διαχείρισης Πόρων σε δίκτυα 4ης γενιάς σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3.

Dulaj Joana (EL)
Μερτίρη Μαρινέλα (EL)

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη των αλγορίθμων διαμοιρασμού πόρων, που έχουν υλοποιηθεί για LTE δίκτυα. Σκοπός είναι η σύγκριση των αλγορίθμων μέσα από ρεαλιστικά σενάρια προσομοίωσης. Για τα προγράμματα των προσομοιώσεων έχει χρησιμοποιηθεί ο δικτυακός προσομοιωτής του ns-3, ο οποίος παρέχει πληθώρα κλάσεων που μοντελοποιούν τα δομικά στοιχεία ενός LTE δικτύου. Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας υλοποιήθηκαν δύο διαφορετικές τοπολογίες δικτύου, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία, όπως το πλήθος των χρηστών και οι διαθέσιμοι πόροι. Κάθε μεταβολή στην τοπολογία αποτελεί και ένα διαφορετικό σενάριο. Στη συνέχεια, για κάθε τοπολογία και για κάθε σενάριο, εφαρμόζονται τέσσερις αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού και εξάγονται ορισμένα στατιστικά συμπεράσματα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η σύγκριση των αλγορίθμων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο καταλληλότερος για κάθε περίπτωση. Οι αλγόριθμοι που μελετώνται πειραματικά είναι ο Round Robin, ο Proportional Fair και ο Token Bank Fair Queue. Ο τελευταίος υλοποιείται τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας. Στην Ενότητα 2 γίνεται μελέτη των αλγορίθμων διαχείρισης πόρων και στην Ενότητα 3 παρουσιάζεται η επέκτασή τους στον προσομοιωτή ns-3. Τέλος, στην Ενότητα 4 αναλύονται τα σενάρια των πειραμάτων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα, ενώ στην Ενότητα 5 συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα πειράματα. (EL)
In this project we study the resource allocation algorithms that have been developed for the LTE networks. Our purpose is to compare the algorithms, through realistic simulation scenarios. For the simulation programs, we have used the network simulation, ns-3, which provides various classes for modeling the basic elements of a LTE network. For the purpose of this project, we created two different network topologies, with different parameters in each of them, such as the number of users and the available resources. Any modification in the topology is considered as a different scenario. Subsequently, we use four scheduling algorithms and we extract some statistical conclusions for each topology and each scenario in it. In this way, it is performed a comparison between the algorithms in order to be determined which is the most appropriate for each case. The algorithms that are studied experimentally are the Round Robin, the Proportional Fair and the Token Bank Fair Queue. We study the last one both in time and frequency domain. In Section 2 we study the resource allocation algorithms and Section 3 presents their extension to ns-3 simulation. Finally, in Section 4 are discussed the scenarios for the experiments and the corresponding results, whereas Section 5 summarizes the conclusions of the experiments. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.