μοντέλα διάχυσης για την ενσύρματη και ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χώρες του ο.ο.σ.α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

μοντέλα διάχυσης για την ενσύρματη και ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χώρες του ο.ο.σ.α.

Μαλτεζάκης-Βαθυπέτρου Δημήτριος (EL)

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται και παρουσιάζεται ο ρυθμός διείσδυσης (penetration rate) των ευρυζωνικών υπηρεσιών (broadband services), τόσο της ενσύρματης (wired) όσο και της ασύρματης (wireless), στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Αξιολογώντας μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα συνολικής διάχυσης (aggregate diffusion models), προκύπτει ότι τα μοντέλα σχηματισμού S παρέχουν καταλληλότερα αποτελέσματα στην εφαρμογή πραγματικών δεδομένων συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μία πιο αξιόπιστη πρόβλεψη, η οποία επίσης αναλύεται σε αυτή την εργασία. Τα βασικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι δύο εκδοχές του μοντέλου Gompertz καθώς και η γραμμική εκδοχή του Λογιστικού μοντέλου. Βασιζόμενοι στα υπολογισμένα αποτελέσματα του κάθε μοντέλου για την κάθε χώρα, επιλέχθηκε το καταλληλότερο για την πρόβλεψη των δεδομένων στα επόμενα έτη. Τα αποτελέσματα των εφαρμογών των μοντέλων μελετήθηκαν υπό το πρίσμα της ύπαρξης συμπλέγματος (cluster) μεταξύ των χωρών καθώς και για την σύγκριση των δύο υπηρεσιών μεταξύ τους. (EL)
This paper examines and presents the penetration rate of broadband services, both fixed(wired) and wireless, in OECD countries. Through the evaluation of some of the most widely used aggregate diffusion models, it is evident that the S-shaped models provide more appropriate results for fitting historical data and thus can be used for a more reliable forecasting, which is also studied (discussed/analyzed) in this paper. The models mainly used are the Gompertz model and the linear logistic one, providing results that are studied under the perspective of clustering and comparison between the two services. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.