μορφοκλασματική και πολυμορφοκλασματική ανάλυση εικόνων τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων - pet ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
μορφοκλασματική και πολυμορφοκλασματική ανάλυση εικόνων τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων - pet ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα

Μπρέκη Χριστίνα-Μαρίνα (EL)

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μορφοκλασματική και πολυμορφοκλασματική ανάλυση εικόνων Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography-PET) από ασθενείς που πάσχουν από μεταστατικό μελάνωμα (τύπου IV), οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με το μονοκλωνικό αντίσωμα ιπιλιμουμάμπη (ipilimumab). Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου ανάπτυξης των μεταστατικών όγκων και του βαθμού που αυτός παρουσιάζει κάποια μορφή ιεραρχικής δομής. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από 31 ασθενείς σε τρία διαφορετικά στάδια θεραπείας. Η ανάλυση περιλαμβάνει τον υπολογισμό της Μορφοκλασματικής ιάστασης (fractal dimension) και των Γενικευμένων ιαστάσεων (Generalized Dimensions) και υλοποιείται με την χρήση της εφαρμογής που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό. Για την εξαγωγή των τελικών πορισμάτων, τα αποτελέσματα της ανάλυσης συγκρίνονται με τα ιατρικά στοιχεία των ασθενών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη βιοδεικτών για την πρόωρη διάγνωση και παρακολούθηση της ασθένειας. (EL)
Based on the idea that cancer cells spread throughout the body using the circulatory and lymphatic systems, both of which have fractal spatial distribution, the present study is an attempt to examine the possibility that metastatic tumours have also hierarchical spatial extension. To this purpose, fractal and multifractal analysis was implemented on Positron Emission Tomography-PET images of 31 patients which suffer from metastatic melanomas, before and after immunological treatment with a new monoclonal antibody ipilimumab. On PET/CT imaging, the radiopharmaceutical F-18-Deoxyglucose (FDG) is injected to the patient, which tends to accumulate in tumours areas and metastatic lesions. The higher FDG-accumulate areas are displayed on a PET image indicating the tumour’s location. Using this information, the fractal dimensions of the displayed areas in 3D were calculated for each patient during his treatment period and the results before and after treatments were compared. A multifractal analysis was implemented on the same PET/CT images, in order to obtain finer details on the areas of small concentrations of the FDG which can have potential use in the detection of newly affected areas. The results of this study may be used in the design of biomarkers for early detection and evolution of the disease. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.