Προσομοιωτής GNS3 – Λειτουργίες δρομολογητών και ανάλυση δικτυακών εφαρμογών σε Cisco περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προσομοιωτής GNS3 – Λειτουργίες δρομολογητών και ανάλυση δικτυακών εφαρμογών σε Cisco περιβάλλον

Χαραλαμπίδης Αντώνιος (EL)
Βυλλιώτης Ιωάννης (EL)

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η γνωριμία με τον προσομοιωτή Graphical Network Simulator 3 (GNS3). Συγκεκριμένα, η εργασία αρχικά καλύπτει την εξοικείωση με το περιβάλλον του προσομοιωτή, μέσω του οποίου θα μελετηθούν βασικά στοιχεία δικτύωσης. Στη συνέχεια υπάρχουν αναφορές στη λειτουργία των δρομολογητών και αναλύεται η δομή τους ως προς το υλικό αλλά και ως προς το λογισμικό (Cisco IOS). Αναλύονται επίσης και οι μέθοδοι διευθυνσιοδότησης των δικτύων. Η συνέχεια ανήκει σε τρείς βασικές δικτυακές περιοχές. Αρχικά περιγράφεται η έννοια της στατικής και της δυναμικής δρομολόγησης – βασική περιοχή στο χώρο των δικτύων - καθώς και οι μέθοδοι και τρόποι για την διαμόρφωση εφαρμογών των εννοιών αυτών σε δίκτυα, με τις ανάλογες εντολές στο λογισμικό περιβάλλον του δρομολογητή. Η εργασία ακολούθως περνάει στην μελέτη της έννοιας της Ποιότητας Υπηρεσίας (Quality of Service), αλλά και σε τρόπους και μεθόδους εφαρμογής QoS στα σύγχρονα δίκτυα, με την βοήθεια ανεπτυγμένων τεχνολογιών σε Cisco IOS λογισμικό περιβάλλον. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την κάλυψη της έννοιας της Πολυεκπομπής (Multicast), ένα μεγάλο τμήμα των σύγχρονων δικτύων. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την κατανόηση βασικών στοιχείων των δικτύων αλλά και για την εξοικείωση αυτών, με εφαρμογές τεχνολογιών δικτύων σε ρεαλιστικό και σύγχρονο περιβάλλον μέσω του προσομοιωτή GNS3. (EL)
The aim of this thesis is to acquaint with the Graphical Network Simulator GNS3. Specifically, this thesis initially covers familiarity with the environment of the simulator through which will be studied basic networking information. Then, there are reports regarding the functioning of routers and their structure analyzed in material but also in software (Cisco IOS). This thesis analyzes also the addressing methods of networks. The rest belongs to three basic network areas. In the beginning, this thesis describes the concept of static and dynamic routing – a key area in the field of networks – and the methods and ways of shaping network topologies with corresponding commands in router’s software environment. This thesis then describes the concept of QoS (Quality of Service), but also the ways and methods of implementing QoS in modern networks through advanced technologies in Cisco IOS software environment. Finally, the thesis concludes with coverage of the concept of Multicast, a large field of modern networks. Based on the above, this thesis could be a tool for understanding the basic elements of networks and to familiarize with them in realistic and contemporary environment through the GNS3 simulator. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.