Προσομοίωση Παράλληλων αρχιτεκτονικών με χρήση του εργαλείου Dimemas

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσομοίωση Παράλληλων αρχιτεκτονικών με χρήση του εργαλείου Dimemas

Μυλωνάκη Αγγελική (EL)
Καραβασίλη-Αραπογιάννη Ολυμπία (EL)

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός απλού εγχειριδίου που θα εξηγεί την χρησιμότητα του εργαλείου προσομοίωσης παράλληλων αρχιτεκτονικών Dimemas, θα παρουσιάζει την χρήση του και θα εξάγει συμπεράσματα για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παράγει. Αρχικά, αναφερθήκαμε σε δύο γνωστά εργαλεία παράλληλου προγραμματισμού, το Paraver και το Extrae, προσδιορίζοντας ακόμα την σχέση τους με το Dimemas. Συνεχίσαμε με μια εισαγωγή στο εργαλείο και τις δυνατότητες του μέσω δύο παραδειγμάτων χρήσης. Ύστερα, με βάση την πραγματική εκτέλεση στα μηχανήματα του εργαστηρίου linux της σχολής “Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την εξαγωγή tracers (ίχνη εκτέλεσης) αρχείων, προσομοιώσαμε το ίδιο το περιβάλλον του εργαστηρίου και συγκρίναμε τα πραγματικά και τα εικονικά αποτελέσματα. Κλείνοντας, αναφερθήκαμε στον υπερυπολογιστή A.R.I.S., προσομοιώσαμε προσεγγιστικά την αρχιτεκτονική του με βάση τα ίδια αρχεία tracers και χρησιμοποιώντας μετρήσεις που έχουν προκύψει από την πραγματική εκτέλεση στο περιβάλλον αυτό, συγκρίναμε την απόδοση της εφαρμογής στο πραγματικό και προσομοιωμένο περιβάλλον. Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα διαπιστώσαμε πως η προσομοίωση που επιτυγχάνεται μέσω του εργαλείου Dimemas παρουσιάζει απόκλιση από την αρχική εκτέλεση και ως αποτέλεσμα η χρήση του δεν μπορεί να εκμηδενίσει την ανάγκη εκτέλεσης στο πραγματικό παράλληλο περιβάλλον. (EL)
The purpose of this thesis is to create a simple manual to explain the use of Dimemas tool that simulates parallel system architectures. To begin with, we started by mentioning two tools related to parallel computing, Paraver and Extrae and we also explained how they are connected to Dimemas. We then continued by creating a brief introduction of the tool followed by two example use cases. After that, we simulated the system environment of the linux lab of the Department of Informatics and Telecommunications located in National and Kapodistrian University of Athens, using the input of a real run in those machines. We then compared the real and simulated results. Finally, we mentioned A.R.I.S. supercomputer and we simulated its system architecture using the same input as above. We then compared the results produced, with real execution results in this environment. Following the above steps, we were able to conclude that the simulation produced by Dimemas differs in results compared to the real execution and thus the use of this tool cannot annihilate the need of using the actual parallel environment. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.