Σύστημα Συστάσεων για Εστιατόρια: Η Περίπτωση των Εστιατορίων του Λονδίνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύστημα Συστάσεων για Εστιατόρια: Η Περίπτωση των Εστιατορίων του Λονδίνου

Τσιμπίδη Δωροθέα-Κωνσταντίνα (EL)

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος συστάσεων το οποίο αντλεί πληροφορία από ιστοτόπους που περιέχουν αξιολογήσεις χρηστών και γενικότερες πληροφορίες για τα εστιατόρια του Λονδίνου. Το σύστημα απαρτίζεται από διάφορες συνιστώσες. Η πρώτη από αυτές, πραγματοποιεί προεπεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν από τους ιστοτόπους που επιλέχθηκαν, αφού πρώτα καθορίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των εστιατορίων με βάση τα οποία θα γινόταν η ομαδοποίηση της πληροφορίας. Η προεπεξεργασμένη πληροφορία μετατρέπεται σε μεταδεδομένα μέσω της εξόρυξης πληροφορίας που υφίσταται, κατά την οποία πραγματοποιείται επεξεργασία φυσικής γλώσσας και τοποθετούνται οι ετικέτες. Τα μεταδεδομένα υφίστανται επεξεργασία με τη βοήθεια συντελεστών βαρύτητας, προκειμένου να παραχθούν τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και αποθηκεύονται. Έπειτα, ο χρήστης είναι σε θέση να δηλώσει τις προτιμήσεις του αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των εστιατορίων στη διεπαφή του συστήματος συστάσεων, όπου υπολογίζονται και εμφανίζονται οι συστάσεις που αντιστοιχούν στις προτιμήσεις του. Σημαντικό προτέρημα του συστήματος αποτελεί το γεγονός ότι οι συστάσεις που παρέχονται είναι ανεξάρτητες της δημοτικότητας των εστιατορίων. Παρ’όλα αυτά, οι συστάσεις εξαρτώνται από τη δημοτικότητα των αξιολογήσεων και των χρηστών. (EL)
The purpose of this thesis is the creation of a recommendation system which obtains information from websites that contain user reviews and general information about London restaurants. The system consists of several components. The first of these components performs a pre-processing of the data obtained from the selected websites, after having established the essential attributes of the restaurants on which the grouping information is based. The pre-processed information is transformed into metadata through an information extraction technique, during which natural language processing is held and labels are placed. The metadata are processed with the help of weighting factors in order to produce the final results, which are then stored. Then, the user is able to state at the interface of the recommendations system his preferences regarding the attributes of the restaurants and the recommendations that are shown are calculated to correspond the preferences stated. A major advantage of the system is the fact that the provided recommendations are independent of the restaurants’ popularity. Nonetheless, the recommendations depend on the popularity of the reviews and the users. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.