Αναζήτηση μεταλλάξεων των γονιδίων HESX1, LHX3 και LHX4 σε ασθενείς με πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια και παθολογικά απεικονιστικα ευρήματα από την υποθαλαμο-υποφυσιακή περιοχή.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αναζήτηση μεταλλάξεων των γονιδίων HESX1, LHX3 και LHX4 σε ασθενείς με πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια και παθολογικά απεικονιστικα ευρήματα από την υποθαλαμο-υποφυσιακή περιοχή.

Τσακίρη Αναστασία (EL)
Tsakiri Anastasia (EN)

Η υπόφυση, ο σημαντικότερος ενδοκρινής αδένας του οργανισμού, έχει διττή εμβρυολογική προέλευση και η εκκριτική της λειτουργία ρυθμίζεται από τον υποθάλαμο. Οι ορμόνες οι οποίες εκκρίνονται από την υπόφυση είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη και την ομοιόσταση του οργανισμού. Η πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια (ΠΥΑ) χαρακτηρίζεται από αδυναμία παραγωγής δύο ή περισσοτέρων υποφυσιακών ορμονών και τα αίτιά της είναι ποικίλα. Το 80% περίπου των περιπτώσεων συγγενούς ΠΥΑ είναι αγνώστου αιτιολογίας και το υπόλοιπο 20% οικογενούς και σποραδικής εμφάνισης ΠΥΑ έχει αποδοθεί σε μεταλλάξεις γονιδίων, τα οποία κωδικοποιούν εξειδικευμένους μεταγραφικούς παράγοντες, απαραίτητους για την πολύπλοκη διαδικασία της οργανογένεσης της υπόφυσης. Τα γονίδια αυτά εκφράζονται και δρουν με προγραμματισμένη χωροχρονική αλληλουχία, καταστέλλοντας και ενεργοποιώντας γονίδια – στόχους. Σήμερα αναφέρονται περίπου 30 γονίδια τα οποία σχετίζονται με την παθογένεση της υποφυσιακής ανεπάρκειας. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μοριακή διερεύνηση των γονιδίων HESX1, LHX3 και LHX4 σε έξι ασθενείς με ΠΥΑ και παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα από την υποθαλαμο-ϋποφυσιακή περιοχή. Σε έναν ασθενή ανιχνεύθηκε νέα παρερμηνεύσιμη αλλαγή p.D373E. στο γονίδιο LHX4 με το ασπαρτικό οξύ της θέσης p.373 να έχει συντηρηθεί για 842 εκατομμύρια χρόνια μεταξύ διαφόρων ειδών (φυλογενετικά) αλλά και μεταξύ των LIM γονιδίων. Η έρευνα των τελευταίων είκοσι περίπου ετών μας έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την συντονισμένη ενεργοποίηση πλειάδας μηχανισμών οι οποίοι απαιτούνται για τη φυσιολογική εμβρυολογική ανάπτυξη της υπόφυσης. Επιπλέον η ταυτόχρονη αλληλούχιση πολλών γονιδίων-στόχων με την μεθοδολογία της αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS) παρέχει γρήγορα αποτελέσματα και μπορεί να προσφέρει μοριακή διάγνωση σε ασθενείς με ΠΥΑ και αδιευκρίνιστα γενετικά αίτια στο άμεσο μέλλον. (EL)
The pituitary, the most important gland of the body (organism), has a double embryological origin and its secretory function is regulated by the hypothalamus. The pituitary releases specific hormones that play an important role in the development and homeostasis of the organism. Combined or Multiple Pituitary Hormone Deficiency (CPHD, MPHD) is a condition characterized by the lack of 2 or more pituitary hormones and its etiology is multifactorial. The etiology of 80% congenital hypopituitarism cases remains unknown, while the etiology of the remaining 20% sporadic or familial cases of congenital hypopituitarism is determined by molecular defects in genes, which code specific transcription factors required for the complex procedure of pituitary organogenesis. Temporal and spatial regulation of these genes, activates or inactivates target genes. A total of about 30 genes has been found to be implicated in the pathogenesis of congenital hypopituitarism today. In the current study molecular genetic screening for mutations within the HESX1, LHX3 and LHX4 genes has been performed in six patients with CPHD and abnormal imaging findings of the hypothalamic-pituitary region. A novel missense variant (p.D373E) of LHX4 gene has been identified in one patient. The aspartic acid at codon 373 is highly conserved through species in among other LIM genes. Over the last two decades, studies of the pituitary development have contributed to the elucidation of a large number of mechanisms involved in pituitary ontogenesis. Furthermore, in the near future, simultaneous screening of multiple target gene by the use of next generation sequencing (NGS) will provide fast results and contribute to a molecular diagnosis in patients with CPHD and still unidentified genetic causes. (EN)

born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επιστήμες Υγείας (EL)
Health Sciences (EN)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.