Αναζήτηση μεταλλάξεων του γονιδίου Prop1 σε ασθενείς με πολλαπλή υποφυσιακής ανεπάρκεια: κλινικά, ορμονικά και απεικονιστικά δεδομένα των ασθενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Mutations of the Prop1 gene in patients with multiple pituitary hormone deficiency: clinical, hormonal and imaging data
Αναζήτηση μεταλλάξεων του γονιδίου Prop1 σε ασθενείς με πολλαπλή υποφυσιακής ανεπάρκεια: κλινικά, ορμονικά και απεικονιστικά δεδομένα των ασθενών

Βουτετάκης, Αντώνιος

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αποκάλυψη του είδους και ηδιαπίστωση της συχνότητας των μοριακών διαταραχών του μεταγραφικούπαράγοντα Propi σε ασθενείς Ελληνικής καταγωγής με πολλαπλή υποφυσιακήανεπάρκεια, την κλινική παρουσίαση και εξέλιξη των ασθενών αυτών.Προσδιορισμός της αλληλουχίας των βάσεων του DNA (sequ^cmg)πραγματοποιήθηκε σε 100 άτομα: 60 ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια και 40συγγενείς των ασθενών. Ανευρέθησαν συνολικά 18 ασθενείς με μεταλλάξεις τουγονιδίου Propi. Σε έναν από τους ασθενείς μας, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μίας νέαςμετάλλαξης στο δεύτερο εξόνιο του γονιδίου (Q83stop). Στο σύνολο των ασθενών μεμεταλλάξεις του γονιδίου Propi παρατηρήθηκε ανεπάρκεια GH και TSH. Στουςασθενείς ηλικίας >13 ετών παρατηρήθηκε επίσης ανεπάρκεια LH και FSH καθώς καιαδυναμία εισόδου στην εφηβεία. Σε ορισμένους ασθενείς (11/18, 61%) ανευρέθησανχαμηλές τιμές Prl, ενώ με την πάροδο της ηλικίας παρατηρήθηκαν διαταραχές τουάξονα ACTH-κορτιζόλης (9/18, 50%). Περιγράψαμε επίσης για πρώτη φορά τηναπουσία εφηβαρχής και αδρεναρχής (ανεπάρκεια DHEAS) σε ορισμένους από τουςασθενείς μας. Οι 8 ασθενείς με επαρκή ορμονική υποκατάσταση (hGH Rx) είχανσχεδόν φυσιολογικό τελικό ανάστημα (SDS: -0.17. Η ψυχοκινητική εξέλιξη όλων τωνασθενών ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Διατυπώθηκε η άποψη ότι ηδιόγκωση της υποφύσεως η οποία εμφανίζεται σε ορισμένους ασθενείς μεμεταλλάξεις του γονιδίου Propi εκπορεύεται από το διάμεσο λοβό της υποφύσεως.
The aim of the present study was to determine the type and incidence ofPropl gene alterations in patients of Hellenic origin with combined pituitary hormonedeficiencies, theip clinical manifestations and outcome. Direct sequencing of all threeexons of the Propl gene was carried out in a total of 100 subjects: 60 patients withpituitary hormone deficiency and 36 of their first degree relatives A total of 18patients with Propl gene mutations were detected. A mutation not previouslydescribed (novel) was detected in one of our patients (Q83stop). All of the Propldeficient patients herein described were G Η and TSH deficient. All patients that wereolder than 13 years of age failed to enter puberty spontaneously and were found tobe LH and FSH deficient. A number of our patients were found to be Prl deficient(11/18, 61%). Deficiency of the ACTH-cortisol axis gradually developed in certaincases (9/18, 50%). Insufficient adrenarche and low values of DHEAS weredescribed for the first time in our Propl deficient patients. The final height of all of ourPropl deficient patients (8/8, 100%) who received sufficient hormone replacementtherapy (hGH Rx) was within the normal range (SDS: -0.17). The psychomotordevelopment of all subjects included in our study was within the normal range.The MRI findings in our patients and pertinent animal data, favor the conceptthat the pituitary mass causing pituitary enlargement in some of our patientsoriginates from the intermediate lobe.

Πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια
Dwarfism
Combined pituitary hormone drficiency
Delayed puberty
Γονίδιο Prop1
Νανισμός
Multiple pituitary hormone deficiency
Καθυστέρηση εφηβείας
Hypothyroidism
Υποθυρεοειδισμός
Prop1 gene

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.